Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

Tarjanne-laiva seilaamassa järvellä
 
 

Kaavat

Kaavoituksella suunnitellaan alueiden käyttöä tämän päivän ja etenkin tulevaisuuden tarpeita varten. Tavoitteena on hyvän, rikkaan ja toimivan elinympäristön rakentaminen. Kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua kaavojen valmisteluun.

Kaavojen laatiminen ja rakentamisen ohjaus  perustuu maankäyttö- ja  rakennuslakiin. Yleiskaavalla ohjataan  asemakaavoitusta ja rakentamista  yleispiirteisellä tasolla.  Asemakaavoituksella suunnitellaan alueiden  käyttöä  yksityiskohtaisemmin.

Virroilla kaavoituksen painopiste on tällä hetkellä yritystonttien tuottamisessa sijainniltaan vetovoimaisille paikoille pääteiden varsille.

Asuntorakentamiseen on tarjolla monipuolinen valikoima  tontteja keskustaajamasta ja Killinkoskelta sekä myös maaseudulta. Tarjolla on tontteja  luonnonkauniissa ympäristössä tasamaalla tai rinteessä, osa  järvinäköaloin.

Kaavoitukseen liittyvät kysymykset ja neuvontapyynnöt pyydämme jättämään sähköisesti www.lupapiste.fi-asiointipalvelun kautta.    

   Vireillä olevat kaavat:

    
   ILMOITUS  VASKIVEDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSEN NÄHTÄVÄNÄ OLOSTA, NÄHTÄVILLÄOLOAIKA 1.10.-1.11.2021

   Virtain kaupunki on kaupunginvaltuuston kokouksessaan 4.10.2022 § 45 hyväksynyt Vaskiveden ranta-asemakaavan muutoksen Sarvansaaren ja Oraniemen osa-alueille koskien kiinteistöjä 936-409-7-356, 936-409-7-357, 936-409-7-358 ja 936-402-7-175 .

   Ranta-asemakaavan muutos ei ole vielä lainvoimainen.


    

   Ilmoitus Vaskiveden-Koron-Härkösen ja Jähdyspohjan kylien ranta-alueiden rantaosayleiskaavan muutoksen sekä Koronselkä-Oikanselkä rantaosayleiskaavan muutoksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja rantaosayleiskaavan muutosluonnoksen nähtävänä olosta,

   nähtävilläoloaika 25.3-25.4.2022.

   Kaavamuutos kesken.


     

    ILMOITUS VIRTAIN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN  muutoksen VIREILLE TULOSTA KOSKIEN MÄÄRÄALAA 936-409-27-14-M602 JA OSAA KIINTEISTÖÄ 936-409-27-14 SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN ja muutosluonnoksen NÄHTÄVÄNÄ OLOSTA.

    NÄHTÄVILLÄOLOAIKA 15.12.2022-18.1.2023

    Mahdolliset muistutukset tulee esittää kirjallisesti nähtävänä oloaikana osoitteella: Virtain kaupunki, Kaupunginhallitus, PL 85, 34801 Virrat tai sähköpostitse; kirjaamo@virrat.fi.

    Huomioithan, että kaupungintalo on suljettu 23.12.-30.12.2022 välisen ajan. Kaava-aineistoon pääsee tutustumaan tänä aikanakin, sovi aika numerosta 0447151257.

     

    ILMOITUS VIRTAIN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN  MUUTOS KOSKIEN MÄÄRÄALAA 936-409-27-14-M602 JA OSAA KIINTEISTÖÄ 936-409-27-14

    Virtain kaupunki on päättänyt kokouksessaan 27.3.2023 § 92 asettaa Virtain keskustaajaman osayleiskaavamuutosehdotuksen julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti.

    KAAVA-AINEISTO NÄHTÄVILLÄ 6.4.-11.5.2023 

    Mahdolliset muistutukset tulee esittää kirjallisesti nähtävänä oloaikana osoitteella: Virtain kaupunki, Kaupunginhallitus, PL 85, 34801 Virrat tai sähköpostitse; kirjaamo@virrat.fi.

    Kaupunginhallitus on kokouksessaan 9.10.2023 § 289 käsitellyt osayleiskaavamuutosehdotuksesta saadut lausunnot ja hyväksynyt saatuihin lausuntoihin ja muistutukseen laaditut vastineet.

    Virtain kaupunki on kaupunginvaltuuston kokouksessaan 23.10.2023 § 66 hyväksynyt Virtain keskustaajaman osayleiskaavamuutoksen koskien kiinteistöä 936-409-27-16 ja osaa kiinteistöä 936-409-27-14.

    Kaavamuutos ei ole vielä lainvoimainen.     

    ILMOITUS KUUSIJÄRVENPERÄ-UURASJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KIINTEISTÖJÄ Isojärven kämppä 936-406-20-49 ja Kämpänranta 936-406-20-48

    Virtain kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.9.2023 § 259 päättänyt käynnistää Kuusijärvenperä-Uurasjärven ranta-asemakaavan muutoksen koskien kiinteistöjä Isojärven kämppä 936-406-20-49 ja Kämpänranta 936-406-20-48 sekä § 260 päättänyt asettaa muutosluonnoksen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä muun valmisteluaineiston julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

    Kaavaluonnosaineisto on ollut nähtävillä 21.9.-20.10.2023.

    Virtain kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.4.2024 § 95 päättänyt asettaa nähtäville (MRL 65 § ja MRA 27 §) ranta-asemakaavamuutosehdotuksen.

    NÄHTÄVILLÄOLOAIKA 10.4.-13.5.2024

    Mahdolliset mielipiteet (muistutus) kaavaehdotuksesta tulee esittää kirjallisesti nähtävänä oloaikana osoitteella: Virtain kaupunki, kaupunginhallitus, PL 85, 34801 Virrat tai sähköpostitse: kirjaamo@virrat.fi     

    ILMOITUS RANTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KOSKIEN KIINTEISTÖJÄ HARRILA 936-409-7-396 JA OSAA SANTALEHTO 936-409-7-403

    Kyseessä on vanha rantakaava vuodelta 1988. Kaava-alue sijoittuu Vermasjärven eteläpäähän, Jussinlahteen. Kaavamuutoksen kohteena olevat kaavatontit ovat samaa korttelia aiemmin muutetun kaavatontin kanssa. Muutoksella yhdenmukaistetaan alkuperäisen kaava-alueen rakennusoikeudet. Kaikki rakennuspaikat ovat ennestään rakentuneita.

    Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnosaineisto on ollut nähtävillä 19.10.-17.11.2023.

    Virtain kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.4.2024 § 94 päättänyt asettaa nähtäville (MRL 65 § ja MRA 27 §) ranta-asemakaavamuutosehdotuksen:

    NÄHTÄVILLÄOLOAIKA 10.4.-13.5.2024

    Mahdolliset mielipiteet (muistutus) kaavaehdotuksesta tulee esittää kirjallisesti nähtävänä oloaikana osoitteella: Virtain kaupunki, kaupunginhallitus, PL 85, 34801 Virrat tai sähköpostitse: kirjaamo@virrat.fi


     

    Voimassa olevat kaavat

    Voimassa olevat kaavat löytyvät karttapalvelusta      

    Tuulivoima

    Vireillä olevat kaavat:

     

    Nähtävillä oleva kaava-aineisto:

     

    MYYRÄNKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVALUONNOS

    Myyränkankaan tuulivoimahanke on edennyt valmisteluvaiheeseen ja kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.4.2024 § 97 päättänyt asettaa Myyränkankaan tuulivoimaosayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot.

    KAAVALUONNOSAINEISTO NÄHTÄVILLÄ 10.4.-31.5.2024

    Lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan 31.5.2024 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@virrat.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Virtain kaupunki, kaupunginhallitus, PL 85, 34801 Virrat.

     

    Myyränkankaan tuulivoimahankkeen YVA- menettelystä ja kaavoituksesta järjestetään kaikille avoin YLEISÖTILAISUUS keskiviikkona 17.4.2024 klo 17.00-19.00 Kurjenkylän kylätalossa, osoite Kurjenkyläntie 232, 34770 KURJENKYLÄ.

    Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös Teamsin välityksellä tästä linkistä.

     

    Virtain kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.4.2023 § 116 tekemällään päätöksellä  asettanut rakennuskieltoon MRL 38 § tarkoittamalla tavalla (kiellot yleiskaavaa laadittaessa) Myyränkankaan tuulivoimaosayleiskaavan suunnittelualueen. 

    Rakennuskieltopäätös ei sisällä 128 §:ssä tarkoitettua toimenpiderajoitusta.

    MRL 38 § mukainen rakennuskielto on voimassa enintään viisi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa viidellä vuodella edelleen.

    Virtain kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.4.2024 98 § päättänyt jatkaa aiemmin asetettua rakennuskieltoa 17.4.2023 KH 116 § ja laajentaa rakennuskieltoaluetta karttaliitteen mukaisesti. Kuulutus ja laajennetun rakennuskieltoalueen karttaliite ohessa.

     

    KAAVOITUSKATSAUS ja kaavoitusohjelma

    Virtain kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavoituskatsauksen 2023 ja kaavoitusohjelman 2023-2025 kokouksessaan 18.12.2023 § 353.

    Kaavoituskatsauksessa tiedotetaan kuntalaisille vireillä ja suunnitteilla olevista kaavoitus- ja kehittämishankkeista sekä niiden lähtökohdista, tavoitteista ja käsittelyvaiheista.     

    Pirkanmaan vaihemaakuntakaavaluonnos (elonkirjo ja energia)

    Nähtävillä 8.5.-30.6.2023

    Maakuntakaavan tehtävänä on sovittaa yhteen valtakunnantason ja maakunnan omat tarpeet sekä useampaa kuntaa yhteisesti koskevia maankäytön asioita, ja tuoda ne poliittiseen päätöksentekoon. Valmistelussa oleva Pirkanmaan vaihemaakuntakaava kattaa kaikki Pirkanmaan kunnat.

    Vaihemaakuntakaavan tavoitteena on tukea pirkanmaalaisen luonnon monimuotoisuutta ja elonkirjoa, sekä vahvistaa edellytyksiä kestävälle energiantuotannolle maakunnan alueella.

    Kaavan aineisto ja palautekanavat Pirkanmaan liiton verkkosivuilla tieto.pirkanmaa.fi/kaava     

    Rakennusjärjestys

    Kuulutus rakennusjärjestysluonnoksen nähtävilläolosta

    Rakennusjärjestysluonnos

    Luonnos on nähtävillä 28.12.2020-26.1.2021

    Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

     

    Me palvelemme


    Teija Lukula
    kiinteistösihteeri
    puh. 044 715 1257
    teija.lukula@virrat.fi

    Mika Aalto
    kaavoitus- ja kehittämispäällikkö
    puh. 03 485 1250
    mika.aalto@virrat.fi

     
     
     

    Sivua päivitetty: 16.04.2024