Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

Tarjanne-laiva seilaamassa järvellä
 
 

Kaavat

Kaavoituksella suunnitellaan alueiden käyttöä tämän päivän ja etenkin tulevaisuuden tarpeita varten. Tavoitteena on hyvän, rikkaan ja toimivan elinympäristön rakentaminen. Kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua kaavojen valmisteluun.

Kaavojen laatiminen ja rakentamisen ohjaus  perustuu maankäyttö- ja  rakennuslakiin. Yleiskaavalla ohjataan  asemakaavoitusta ja rakentamista  yleispiirteisellä tasolla.  Asemakaavoituksella suunnitellaan alueiden  käyttöä  yksityiskohtaisemmin.

Virroilla kaavoituksen painopiste on tällä hetkellä yritystonttien tuottamisessa sijainniltaan vetovoimaisille paikoille pääteiden varsille.

Asuntorakentamiseen on tarjolla monipuolinen valikoima  tontteja keskustaajamasta ja Killinkoskelta sekä myös maaseudulta. Tarjolla on tontteja  luonnonkauniissa ympäristössä tasamaalla tai rinteessä, osa  järvinäköaloin.

Kaavoitukseen liittyvät kysymykset ja neuvontapyynnöt pyydämme jättämään sähköisesti www.lupapiste.fi-asiointipalvelun kautta.

Vireillä olevat kaavat:

Ilmoitus  Vaskiveden ranta-asemakaavan muutosehdotuksen nähtävänä olosta, nähtävilläoloaika 1.10.-1.11.2021

Virtain kaupunki on kaupunginvaltuuston kokouksessaan 4.10.2022 § 45 hyväksynyt Vaskiveden ranta-asemakaavan muutoksen Sarvansaaren ja Oraniemen osa-alueille koskien kiinteistöjä 936-409-7-356, 936-409-7-357, 936-409-7-358 ja 936-402-7-175 . Ranta-asemakaavan muutos ei ole vielä lainvoimainen.


 

Ilmoitus Vaskiveden-Koron-Härkösen ja Jähdyspohjan kylien ranta-alueiden rantaosayleiskaavan muutoksen sekä Koronselkä-Oikanselkä rantaosayleiskaavan muutoksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja rantaosayleiskaavan muutosluonnoksen nähtävänä olosta,

nähtävilläoloaika 25.3-25.4.2022.


 

ILMOITUS VIRTAIN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN  muutoksen VIREILLE TULOSTA KOSKIEN MÄÄRÄALAA 936-409-27-14-M602 JA OSAA KIINTEISTÖÄ 936-409-27-14 SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN ja muutosluonnoksen NÄHTÄVÄNÄ OLOSTA.

NÄHTÄVILLÄOLOAIKA 15.12.2022-18.1.2023

Mahdolliset muistutukset tulee esittää kirjallisesti nähtävänä oloaikana osoitteella: Virtain kaupunki, Kaupunginhallitus, PL 85, 34801 Virrat tai sähköpostitse; kirjaamo@virrat.fi.

Huomioithan, että kaupungintalo on suljettu 23.12.-30.12.2022 välisen ajan. Kaava-aineistoon pääsee tutustumaan tänä aikanakin, sovi aika numerosta 0447151257.

 

ILMOITUS VIRTAIN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN  MUUTOS KOSKIEN MÄÄRÄALAA 936-409-27-14-M602 JA OSAA KIINTEISTÖÄ 936-409-27-14

Virtain kaupunki on päättänyt kokouksessaan 27.3.2023 § 92 asettaa Virtain keskustaajaman osayleiskaavamuutosehdotuksen julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti.

KAAVA-AINEISTO NÄHTÄVILLÄ 6.4.-11.5.2023 

Mahdolliset muistutukset tulee esittää kirjallisesti nähtävänä oloaikana osoitteella: Virtain kaupunki, Kaupunginhallitus, PL 85, 34801 Virrat tai sähköpostitse; kirjaamo@virrat.fi. 

ILMOITUS KUUSIJÄRVENPERÄ-UURASJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KIINTEISTÖJÄ Isojärven kämppä 936-406-20-49 ja Kämpänranta 936-406-20-48

Virtain kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.9.2023 § 259 päättänyt käynnistää Kuusijärvenperä-Uurasjärven ranta-asemakaavan muutoksen koskien kiinteistöjä Isojärven kämppä 936-406-20-49 ja Kämpänranta 936-406-20-48 sekä § 260 päättänyt asettaa muutosluonnoksen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä muun valmisteluaineiston julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

NÄHTÄVILLÄOLOAIKA 21.9.-20.10.2023


 

Voimassa olevat kaavat

Voimassa olevat kaavat löytyvät karttapalvelusta  

Tuulivoima

Vireillä olevat kaavat:

 

ILMOITUS VERMASSALON  TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN VIREILLE TULOSTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVÄNÄ OLOSTA SEKÄ YLEISÖTILAISUUDEN JÄRJESTÄMISESTÄ.

Virtain kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.8.2023 § 237 hyväksynyt Vermassalon tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päättänyt kuuluttaa kaavoituksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta.

NÄHTÄVILLÄOLOAIKA 24.8.-30.9.2023

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on toimitettava 30.9.2023 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@virrat.fi tai postitse osoitteeseen:   Virtain kaupunki, kaupunginhallitus, Virtaintie 26, 34800 Virrat.

Hankkeeseen liittyen on käynnistetty erillisenä prosessina Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). josta vastaa Pirkanmaan ELY-keskus. Hanketta, OAS:ia ja YVA:a koskeva yhteinen yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 12.9.2023 klo 17 Kurjenkylän kylätalolla, Kurjenkyläntie 232, 34770 Kurjenkylä. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä, osallistumislinkki https://www.youtube.com/watch?v=asZqlQrpmqU

 

ILMOITUS TUURAMÄEN  TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN VIREILLE TULOSTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVÄNÄ OLOSTA sekä yleisötilaisuuden järjestämisestä.

Virtain kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.5.2023 § 170 hyväksynyt Tuuramäen tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päättänyt kuuluttaa kaavoituksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta.

NÄHTÄVILLÄOLOAIKA 25.5.-9.7.2023

Hankkeeseen liittyen on käynnistetty erillisenä prosessina Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). josta vastaa Pirkanmaan ELY-keskus. Hanketta, OAS:ia ja YVA:a koskeva yhteinen yleisötilaisuus järjestetään torstaina 15.6.2023 klo 17 Kurjenkylän kylätalolla, Kurjenkyläntie 232, 34770 Kurjenkylä. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä oheisen linkin kautta: https://www.youtube.com/watch?v=SNJTM4NIEuk

 

Virtain kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.4.2023 § 117 tekemällään päätöksellä  asettanut rakennuskieltoon MRL 38 § tarkoittamalla tavalla (kiellot yleiskaavaa laadittaessa) Myyränkankaan tuulivoimaosayleiskaavan suunnittelualueen. 

Rakennuskieltopäätös ei sisällä 128 §:ssä tarkoitettua toimenpiderajoitusta.

MRL 38 § mukainen rakennuskielto on voimassa enintään viisi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa viidellä vuodella edelleen.

 

ilmoitus MYYRÄNKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN VIREILLE TULOSTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVÄNÄ OLOSTA.

NÄHTÄVILLÄOLOAIKA 23.6.-14.8.2022

Hankkeelle on käynnistynyt ympäristövaikutusten arviontimenettely (YVA), jonka yhteysviranomaisena toimii Pirkanmaan ELY-keskus. YVA-menettelyssä hankkeen vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa. YVA on suunnittelun apuväline, jonka tulokset on otettava huomioon hankkeen lupaharkinnassa.


 

Virtain kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.4.2023 § 116 tekemällään päätöksellä  asettanut rakennuskieltoon MRL 38 § tarkoittamalla tavalla (kiellot yleiskaavaa laadittaessa) Myyränkankaan tuulivoimaosayleiskaavan suunnittelualueen. 

Rakennuskieltopäätös ei sisällä 128 §:ssä tarkoitettua toimenpiderajoitusta.

MRL 38 § mukainen rakennuskielto on voimassa enintään viisi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa viidellä vuodella edelleen.

 

KAAVOITUSKATSAUS ja kaavoitusohjelma
 

Pirkanmaan vaihemaakuntakaavaluonnos (elonkirjo ja energia)

Nähtävillä 8.5.-30.6.2023

Maakuntakaavan tehtävänä on sovittaa yhteen valtakunnantason ja maakunnan omat tarpeet sekä useampaa kuntaa yhteisesti koskevia maankäytön asioita, ja tuoda ne poliittiseen päätöksentekoon. Valmistelussa oleva Pirkanmaan vaihemaakuntakaava kattaa kaikki Pirkanmaan kunnat.

Vaihemaakuntakaavan tavoitteena on tukea pirkanmaalaisen luonnon monimuotoisuutta ja elonkirjoa, sekä vahvistaa edellytyksiä kestävälle energiantuotannolle maakunnan alueella.

Kaavan aineisto ja palautekanavat Pirkanmaan liiton verkkosivuilla tieto.pirkanmaa.fi/kaava 

Rakennusjärjestys

Kuulutus rakennusjärjestysluonnoksen nähtävilläolosta

Rakennusjärjestysluonnos

Luonnos on nähtävillä 28.12.2020-26.1.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Me palvelemme


Teija Lukula
kiinteistösihteeri
puh. 044 715 1257
teija.lukula@virrat.fi

Mika Aalto
kaavoitus- ja kehittämispäällikkö
puh. 03 485 1250
mika.aalto@virrat.fi

 
 
 

Sivua päivitetty: 20.09.2023