Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

pilvet-henrik-dagnevall-hd-markkinointi.jpg
 
 

Myyränkankaan tuulivoimahanke

 

Myyränkankaan tuulivoimahankkeen YVA- menettelystä ja kaavoituksesta järjestetään kaikille avoin YLEISÖTILAISUUS keskiviikkona 17.4.2024 klo 17.00-19.00 Kurjenkylän kylätalossa, osoite Kurjenkyläntie 232, 34770 KURJENKYLÄ.

Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä Teamsin välityksellä.

 

Virtain kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.4.2024 98 § päättänyt jatkaa aiemmin asetettua rakennuskieltoa 17.4.2023 KH 116 § ja laajentaa rakennuskieltoaluetta karttaliitteen mukaisesti. Kuulutus ja laajennetun rakennuskieltoalueen karttaliite ohessa.

 

MYYRÄNKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVALUONNOS

Myyränkankaan tuulivoimahanke on edennyt valmisteluvaiheeseen ja kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.4.2024 § 97 päättänyt asettaa Myyränkankaan tuulivoimaosayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot.

KAAVALUONNOSAINEISTO NÄHTÄVILLÄ 10.4.-31.5.2024

 

Pirkanmaan ELY-keskus on asettanut Myyränkankaan tuulivoimaosayleiskaavahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen nähtäville 13.3.-27.4.2024 väliseksi ajaksi www.ymparisto.fi/myyrankankaantuulivoimahankeYVA 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 15.5.2023 § 171 Myyränkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinnan luonnosvaiheen aikana ilmenneen täsmennystarpeen nostaa tuulivoimaloiden kokonaiskorkeutta
300 metristä 320 metriin. 

Virtain kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.4.2023 § 116 tekemällään päätöksellä  asettanut rakennuskieltoon MRL 38 § tarkoittamalla tavalla (kiellot yleiskaavaa laadittaessa) Myyränkankaan tuulivoimaosayleiskaavan suunnittelualueen. 

Rakennuskieltopäätös ei sisällä 128 §:ssä tarkoitettua toimenpiderajoitusta.

MRL 38 § mukainen rakennuskielto on voimassa enintään viisi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa viidellä vuodella edelleen.


 

ILMOITUS MYYRÄNKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN VIREILLE TULOSTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVÄNÄ OLOSTA.

NÄHTÄVILLÄOLOAIKA 23.6.-14.8.2022

Hankkeelle on käynnistynyt ympäristövaikutusten arviontimenettely (YVA), jonka yhteysviranomaisena toimii Pirkanmaan ELY-keskus. YVA-menettelyssä hankkeen vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa. YVA on suunnittelun apuväline, jonka tulokset on otettava huomioon hankkeen lupaharkinnassa. 

Abo Wind Oy suunnittelee Myyränkankaan alueelle enimmillään 29 tuulivoimalan suuruista tuulivoimapuistoa, jonka voimaloista 21 sijaitsee Kihniön kunnan alueella. Voimaloista 8 sijoittuu Virtain kaupungin alueelle. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään noin 300 metriä ja yksikköteho noin 7–10 MW. Tuulivoimapuiston kokonaisteho on enimmillään 147-210 MW. Alustavien selvitysten perusteella alue soveltuu tuulivoimatuotantoalueeksi. 

Hankevastaavan yhteystiedot:

ABO Wind Oy

 

YLEISÖTILAISUUS

Kihniössä 16.4.2024 klo 17-19 Puumilan Juhla- ja Taitotalossa (Kuruntie 1-3, 39820 Kihniö) ja

Virroilla 17.4.2024 klo 17-19 Kurjenkylän kylätalossa (Kurjenkyläntie 232, 34770 Kurjenkylä, Virrat)

 
 
 

Sivua päivitetty: 16.04.2024