Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

pilvet-henrik-dagnevall-hd-markkinointi.jpg
 
 

Myyränkankaan tuulivoimahanke

 

Virtain kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.4.2023 § 116 tekemällään päätöksellä  asettanut rakennuskieltoon MRL 38 § tarkoittamalla tavalla (kiellot yleiskaavaa laadittaessa) Myyränkankaan tuulivoimaosayleiskaavan suunnittelualueen. 

Rakennuskieltopäätös ei sisällä 128 §:ssä tarkoitettua toimenpiderajoitusta.

MRL 38 § mukainen rakennuskielto on voimassa enintään viisi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa viidellä vuodella edelleen.


 

ILMOITUS MYYRÄNKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN VIREILLE TULOSTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVÄNÄ OLOSTA.

NÄHTÄVILLÄOLOAIKA 23.6.-14.8.2022

Hankkeelle on käynnistynyt ympäristövaikutusten arviontimenettely (YVA), jonka yhteysviranomaisena toimii Pirkanmaan ELY-keskus. YVA-menettelyssä hankkeen vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa. YVA on suunnittelun apuväline, jonka tulokset on otettava huomioon hankkeen lupaharkinnassa. 

Abo Wind Oy suunnittelee Myyränkankaan alueelle enimmillään 29 tuulivoimalan suuruista tuulivoimapuistoa, jonka voimaloista 21 sijaitsee Kihniön kunnan alueella. Voimaloista 8 sijoittuu Virtain kaupungin alueelle. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään noin 300 metriä ja yksikköteho noin 7–10 MW. Tuulivoimapuiston kokonaisteho on enimmillään 147-210 MW. Alustavien selvitysten perusteella alue soveltuu tuulivoimatuotantoalueeksi. 

Hankevastaavan yhteystiedot:

ABO Wind Oy

 
 
 

Sivua päivitetty: 11.10.2023