Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

Kasveja ja sammalta metsässä
 
 

Jätelain valvonta

Jätehuoltoviranomainen, kunnalliset jätehuoltomääräykset ja jätestrategia

Alueellinen jätehuoltolautakunta on 17 kunnan yhteinen toimielin, joka hoitaa jätehuoltoon liittyviä viranomaistehtäviä ja sen isäntäkuntana toimii Tampereen kaupunki. Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyy yhteistoiminta-alueen yhteiset jätehuoltomääräykset. Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat jätelakiin perustuvia paikallisia säännöksiä jätehuollosta. Määräykset sitovat kaikkia kunnan asukkaita. Jätehuoltomääräyksiä annetaan muun muassa jätehuoltoon liittymisestä, eri jätelajien lajittelusta ja keräyksestä sekä jätteiden omatoimisesta käsittelystä. Määräyksillä varmistetaan toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. 

Toimialueen kuntien yhteinen jätestrategia vuoteen 2025 asti

Roskaaminen

Jätelaissa (646/2011) on roskaamiskielto. Ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto).

Roskaajalla on siivoamisvelvollisuus.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi kehottaa ja tarvittaessa määrätä roskaajan puhdistamaan alueen. Mikäli roskaajaa ei saada kiinni tai muutoin vastuuseen (esim. roskaaja laiminlyö velvollisuutensa), voi vastuuseen joutua myös kiinteistön omistaja/haltija. Mikäli kyseessä on kaupungin omassa hallinnassa oleva alue, alueellinen ELY-keskus voi määrätä kaupungin puhdistamaan alueen.

Toimialakohtaisia ohjeita

yleisiä ohjeita autokorjaamoille

Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä yrityksen toiminnassa syntyvistä jätteistä. 

Vaaralliset jätteet

Jätteille on varattava riittävästi asianmukaisia säilytysastioita, jotka kestävät koneellinen kuormaus ja kuljetukset. Vaaralliseksi jätteeksi luokitellaan mm. akut, jäteöljyt, öljynsuodattimet, jäähdytysnesteet, kuivumattomat maalit, lakat, liuottimet ja liimat. Jäte, joka itsestään ei ole vaarallista jätettä, mutta sisältää vaarallista jätettä käsitellään vaarallisena jätteenä. 

Nestemäiset vaaralliset jätteet tulee varastoida siten, että niiden pääsy viemäriin, maaperään, pohjaveteen ja vesistöön on estetty. Astioiden tulee olla tiiviisti suljettuja. Astioihin tulee olla selkeästi merkittynä sisältö ja vaaramerkinnät. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään. Astiat on sijoitettava tiivispohjaiselle ja viemäröimättömälle alustalle. Hyviä säilytysvaihtoehtoja ovat reunakorotetut alueet tai erilliset suoja-altaat. 

Kiinteät vaaralliset jätteet tulee sijoittaa lukittuihin, tiviispohjaisiin ja katettuihin tiloihin. 

Mikäli jätteen ominaisuudet eivät poikkea raaka-aineena käytetystä aineesta, on hyvä ratkaisu kerätä aineet niiden alkuperäisastioihin. Tällöin tarvittavat vaaramerkinnät ovat astiassa jo paikallaan. Astiaan tulee lisäksi merkitä jätteen haltijan nimi sekä teksti "jäte". 

Suosittelemme tutustumaan kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteisiin ja pitämään ne henkilökunnan saatavilla kaikkina aikoina. 

Jätteiden toimittaminen eteenpäin

Vaaralliset jätteet tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelypaikkaan vähintään kerran vuodessa. Vaarallisten jätteiden luovuttamisesta on laadittava siirtoasiakirja, ja kuljettajan tulee olla hyväksytty jätehuoltorekisteriin. 

Siirtoasiakirjasta on käytävä ilmi jätteen laji/laatu, määrä, lähtöpaikka, toimituspaikka ja jätteen kuljettaja. Siirtoasiakirja toimii todisteena vaarallisten jätteiden asianmukaisesta luovuttamisesta ja vastaanottamisesta. Siirtoasiakirjat on säilytettävä kolme vuotta.

Jäte tulee pakata ja merkitä niin, että siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Huomioitava, että tunnistamattomia aineita ei saa kuljettaa. 

Hiekan- ja öljynerottimet

Hiekan- ja öljynerottimet tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa, tai tarvittaessa, esimerkiksi täyttöhälyttimen hälyttäessä. Sekä pinnalla oleva öljy, että pohjan sakka ovat vaarallista jätettä. Hälytyksen tulisi tulla valvottuun paikkaan, jotta hälytys havaitaan nopeasti. 

Kirjanpito

Kirjanpito on säilytettävä kuusi vuotta ja esitettävä pyydettäessä jätehuoltoa valvovalle viranomaiselle. Kirjaa tulee pitää viedyistä ja pois luovutetuista vaarallisista jätteistä. Myös hiekan- ja öljynerottimien tyhjennyksistä tulee pitää kirjaa. Siirtoasiakirjat tulee säilyttää. 

Vahinkotilanteet

Yrityksessä tulee olla riittävästi imeytysmateriaalia vuotovahinkojen torjuntaan. Lisäksi tulee olla saatavilla muut tarvikkeet, joilla imeytetty aines voidaan kerätä talteen. Mikäli maaperään, pohjavesiin, pintavesiin tai jätevesiviemäriin pääsee nestemäistä vaarallista jätettä tai kemikaalia, tulee välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi ja alueen puhdistamiseksi. Vahinkotapauksesta tulee ilmoittaa välittömästi pelastuslaitokselle yleiseen hätänumeroon. 

Toiminnassa on noudatettava kunnallisia jätehuoltomääräyksiä. 

HUOM! Autopurkaamotoiminta on ympäristöluvanvaraista toimintaa. Romuajoneuvojen varastointi (myös väliaikainen) edellyttää nestetiiviiksi pinnoitettua aluetta, jossa on öljyjen ja rasvojen erottimet sekä jäte- ja valumavesien käsittely. Olethan yhteydessä Virtain kaupungin ympäristönsuojeluun, jos harkitset ajoneuvojen purkaamo- tai varastointitoimintaa. 

Pienyritysten kemikaali- ja turvallisuusriskien hallinta

Vaaralliset jätteet -opastusta ympäristöhallinnon verkkosivuilla

Pirkanmaan jätehuollon lajitteluhaku-työkalu


 
 
 

Sivua päivitetty: 17.11.2022