Tekstikoko aA

Varhaiskasvatus ja koulutus

img-5463.jpg
 
 

Asiakasmaksut

 

Varhaiskasvatuksen toimintavuosi alkaa elokuussa ja päättyy heinäkuussa.

Asiakasmaksutiedote 1.8.2019:LASTEN VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT HOITOMAKSUT 01.08.2019


Lakivarhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016

Kunnallisenpäiväkoti- ja perhepäivähoidon maksut määräytyvät perheenkoon ja tulojen perusteella. Joka toinen vuosi tarkistetaan tulorajojen euromäärät yleisen ansiotasoindeksin muutoksenmukaisesti.


Lasten varhaiskasvatuksestaperittävät hoitomaksut

Kokoaikainenvarhaiskasvatus

- enimmillään289 euroa / kk

- saman perheen toisenpäivähoidossa olevan lapsen

korkein maksu on 145euroa / kk

- alimmillaan 27euroa / kk

- perheen ensimmäiseksilapseksi katsotaan aina nuorin

varhaiskasvatuspalvelujakäyttävä lapsi

- ikäjärjestyksessäseuraavasta kokoaikaisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsestavoidaan määrätä

maksu, joka on enint.50%nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavastalapsesta maksu on enint. 20% nuorimman lapsen maksusta.

Määrättäessäperheen toisen tai tai useamman lapsen

maksua,käytetään määräytymisen perusteena nuorimman lapsenlaskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

- lapsen hoitoaikaenintään 10 tuntia / päivä

Osa – aikainenvarhaiskasvatus

/ päivähoidontarve on

Enintään 10hoitopäivää / kk

- hoitomaksu on 60 %kokopäivähoidon maksusta

11- 15 hoitopäivää /kk

- hoitomaksu on 80 %kokopäivähoidon maksusta

- lapsen hoitoaika yli 10tuntia/pvä, hoitomaksu 100%

Vanhempien kanssa tehdäänkirjallinen sopimus

- osa – aikaisen hoidontarve tulee olla jatkuvaa

- Mikäli todellinen käyttö on vähäisempää kuin on sovittu, peritään sopimuksen mukainen maksu. Joshoitopäiviä on käytetty sovittua enemmän, maksu peritääntodellisten hoitopäivien mukaisesti.

- hoitopäivätilmoitetaan etukäteen

- sovittuja hoitopäiviätulee noudattaa kuukausittain

- jos sovitullehoitopäivälle sattuu arkipyhä, lapsi

sairastuu tai onlomalla, hoitopäivää ei siirretä

toiseen ajankohtaan


Osapäivähoito

- hoitomaksu on 60 %kokopäivähoidon maksusta

- lapsen hoitoaikaenintään 5 tuntia / päivä

Osa – aikainenosapäivähoito /päivähoidon tarve on

Enintään 10päivähoitopäivää / kk

- hoitomaksu on 60 %osapäivähoidon maksusta

11 – 15päivähoitopäivää / kk

- hoitomaksu on 80 %osapäivähoidon maksusta

Samat ehdot kuin osa –aikaisessa kokopäivähoidossa


Virroilla käytetään 100%:n, 80%:nja 60%:n hoitoaikoja

Hoitotunnit lasketaan: tunnit/viikko

20h/vko = 60%,35h/vko = 80% ja yli 35h/vko on 100%.


Jos lapsella onvanhempien työn tai opiskelun vuoksi erittäin epäsäännöllisethoitoajat, voidaan tasoittumisjaksoksi katsoa kuukausi (4 vk).Esioppilaanpäivähoitomaksu

Esiopetus ( 4 tuntia /päivä ) on maksuton. Päivähoitomaksu peritään päivähoidontarpeen mukaan:

- hoitomaksu on 60 %kokopäivähoidon maksusta mikäli päivittäinen hoitoaika onenintään 5 tuntia

- hoitomaksu on 80 %kokopäivähoidon maksusta mikäli päivittäinen hoitoaika onenemmän kuin 5 tuntia

- kokopäivähoidossaolevan lapsen maksu muuttuu osapäiväiseksi siitä päivästäalkaen kun esiopetus alkaa

Jos esioppilas tarvitseeesiopetuksen lomien aikana kokopäivähoitoa, peritäänpäivähoitomaksu kokopäivä -

hoidon mukaan.Kokopäivähoitoa on haettava etukäteen. Samaa periaatettanoudatetaan silloin kun kouluikäinen tarvitsee koulun lomienaikana kokopäivähoitoa. Muuten koululaistenaamu- ja iltapäivätoimintaalaskuttaa koulutoimi. Jos kouluikäinen on hoidossa ennen kello 7tai kello 17 jälkeen, sivistyslautakunta laskuttaa lisäksi 10euroa / kkVuoropäivähoidossaolevan lapsen päivähoitomaksu

Päivähoitoajärjestetään maanantaista perjantaihin ja näistä päivistäkertyvät kuukausittaiset päivähoidon toimin -

tapäivät.Vuoropäivähoitoa järjestetään tarvittaessa myösviikonloppuisin. Nämä päivät lisäävät vuoropäivähoi -

dontoimintapäiviä verrattuna päivähoidon toimintapäiviin.Vuoropäivähoidossa olevalla lapsella tulee olla riit -

tävämäärä vapaapäiviä kuukaudessa. Vuorohoitoa voi varataenintään 23 päivää kuukaudessa.

Mikälilapsen päivähoitopäivä ylittää 10 tuntia, hoitopäivästätulee laskennallisesti 2 hoitopäivää.


Tilapäisenvarhaiskasvatuksen maksu

Kokopäivähoito: 23 euroa/ läsnäolopäivä / perhe

Osapäivähoito ( enintään5 tuntia / päivä ): 11,50 euroa / läsnäolopäivä / perhe

Päivähoito on tilapäistämikäli hoidon tarve on enintään 5 päivää / kk eikä se olejatkuvaa.

Tilapäistä päivähoitoajärjestetään mikäli päivähoitoryhmissä on tilaa.


Perheenkoko ja maksuprosentti

Perheenkokona otetaan huomioon yhteistaloudessa asuvat avioliitossa taiavioliiton omaisissa olo -

suhteissaelävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvatmolempien alaikäiset lapset.


Tulorajat,joilla pienin tai suurin päivähoitomaksu:

perheenhenkilömäärä

tuloraja

korkein maksu%

tulot,joilla pienin maksu

tulot,joilla suurin maksu

2

2102

10,7

2354

4812

3

2713

10,7

2965

5423

4

3080

10,7

3332

5790

5

3447

10,7

3699

6157

6

3813

10,7

4065

6523


Varhaiskasvatusmaksunmäärittäminen

Maksuvarhaiskasvatuksesta määräytyy perheen kuukausittaisten bruttotulojen mukaan. Tuloinaotetaan huomioon lapsen ja hänen kanssaan samassa taloudessa elävänvanhemman tai muun huoltajan sekä tämän kanssa yhteistaloudessaelävän puolison tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävänhenkilönveronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaattulot. Perheen on toimitettava tuloistaan kirjallinen selvitys.Mikäli perhe ei toimita tulotietojaan kuukauden kuluessapäivähoitosuhteen alkamisesta, peritään enimmäiskuukausimaksu.Perhe voi myös päivähoitohakemuksessa olevalla kirjallisellasuostumuksellaan maksaa enimmäismaksun, jolloin tulotietoja eitarvitse toimittaa.


Varhaiskasvatusmaksunperiminen

Varhaiskasvatuksessaon kiinteä kuukausimaksu, joka peritään 11 kalenterikuukaudeltatoimintavuodenaikana. Heinäkuu on maksuton kuukausi seuraavinedellytyksin: 1) Lapsen päivähoitosuhde on alkanut edellisenvuoden elokuussa tai aiemmin. 2 ) Edellisen lisäksi lapsella onollut päivähoidon toimintavuoden aikana ennalta ilmoitettujavapaapäiviä 75 % kuukausimaksun perusteena olevien yhden kuukaudenhoitopäivien määrästä.

Laskutustapahtuu kuukausittain jälkikäteen hoitopaikassa täytettävänläsnäolopäiväkirjan mukaan. Lasku lähetetään kotiin. Mikälilasku on maksamatta eräpäivään mennessä, lähetetäänmaksukeho -

tus,johon lisätään perintäkuluja 3 euroa. Maksuvaikeuksissa kannattaaolla yhteydessä taloussihteeri Henna Hämäläiseenmaksusuunnitelman laatimista varten ennen kuin lasku siirretäänperintätoimisto Lindorff Oy:n hoidettavaksi. Mikäli maksua eisenkään jälkeen suoriteta, lähetetään lasku ulosotto -

viranomaiselle.


Peruuttamattajätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu

Joslapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapsellehaettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa eikä sitä oleperuutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksenalkamista, lapsen vanhemmilta tai muilta huoltajilta voidaan periäpuolet tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.


Joslapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansaajaksi eivätkä peruuta, voidaan peruuttamasta jätetystävarhaiskasvatuspaikasta periä puolet tämän lain mukaanmääräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivatniin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaantässä momentissa tarkoitetulla tavalla käyttämättä jätetystävarhaiskasvatuksesta kuitenkin periä puolet 7 §:n mukaisestapienimmästä perittävästä maksusta.


Varhaiskasvatuksenalkaminen ja loppuminen

Maksuvarhaiskasvatuksesta peritään päivähoidon aloituspäivämäärästäalkaen. Päivähoitosuhteen loppumisesta ilmoitetaanVarhaiskasvatuksen päättymisilmoitus – lomakkeella. Jos uusihoitosuhde alkaa tai lapsen päivähoito päättyy keskenkalenterikuukauden, maksu määräytyy hoitopäivien lukumääränmukaan kuukausimaksua pienempänä.

Maksunmäärä pyöristetään lähimpään euromäärään.


Asiakasmaksun tarkistaminen

Maksukyvynmukaan perittävä maksu määritellään päivähoidontoimintavuodeksi ( 1.8 – 31.7). Maksu tarkistetaan vuoden aikanamikäli perheen tulot muuttuvat olennaisesti ( +/ - 10 % ) taiperheen koko muuttuu tai voimassaolevat säädökset ja päätöksetmuuttuvat.


Poissaolojenvaikutus

Kuukausimaksuperitään kaikilta ennakkoon varatuilta päivähoitopäiviltä, myössatunnaisilta pois -

saolopäiviltä( esim. sairas ). Yksikin läsnäolopäivä kalenterikuukauden aikanaaiheuttaa koko kuukauden maksun, seuraavin poikkeuksin:


  • Joslapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta kaikkikalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan


  • Joslapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta vähintään 11toimintapäivää kalenterikuu -

kuukaudessa,maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä.Sairauspoissaolosta tulee il -

moittaa päivähoitopaikkaan heti sairauden alettua.


  • Joslapsi on poissa päivähoidosta muusta syystä kuin sairautensavuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritäänpuolet kuukausimaksun määrästä

  • Maksuaei myöskään peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissavarhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 7§:ssä tarkoitetun isyysrahajakson ajan.


Esimerkkejäasiakasmaksun laskemisesta

Voittelaskea perheenne kokopäivähoidon maksun seuraavan mallin mukaan:


  • laskekaaperhekoko

  • katsokaatuloraja / kk ( tulorajat löytyvät edellisen sivun taulukosta )

  • jos perheenjäseniä on enemmän kuin 6, lisätkää tulorajaan 142 euroajokaista muuta

perheenjäsentä kohden


  • vähentäkääse keskimääräisistä kuukausibruttotuloistanne

  • ottakaajäljelle jäävästä luvusta maksuprosentin ( 10,70% )

mukainenosuus = asiakasmaksu


Esimerkki


  • Äiti,isä , lapset 3 v ja 5 v = perhekoko 4

Bruttotulotyhteensä 3900 euroa /kk

3900euroa –3080= 820 euroa

10,70% 820eurosta =87,74 euroa

3vuotiaan maksu = 88 euroa/kk ja

5vuotiaan maksu = 50% 88:sta eurosta = 44 euroa/kk


Esimerkki


  • Äiti,lapset 3v ja 2 koululaista = perhekoko 4

Bruttotulotyhteensä 3500 euroa / kk

3500euroa –3080 = 420 euroa

10,70% 420eurosta = 44,94 euroa / kk = 45euroa/kk


Yhteystietoja


Varhaiskasvatuksenasiakasmaksut:

Killinkoskenpäiväkoti, puhelin 044 - 7152642, 044 – 715 1470

päiväkodinjohtaja Elina Hakala


Koivurinteenpäiväkoti, puhelin 044 – 715 1391

päiväkodinjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö Eija Viinikka – Virtanen


Varhaiskasvatustoimisto

perhepäivähoidonohjaaja,varhaiskasvatuspäällikkö Eija Viinikka-Virtanen 044 – 715 1391

toimistosihteeriJaana Jouttijärvi puhelin 03 - 4851 241Maksusuunnitelmat:

Rahatoimisto

taloussihteeriHenna Hämäläinen, puhelin 03 – 4851 235
 
 
 

Sivua päivitetty: 22.05.2019