Tekstikoko aA

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Kaksi majavaa nenät vastakkain
 
 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Tällä sivustolla kerrotaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. Hyvinvointi merkitsee eri ihmisille eri asioita. Hyvinvoinnin keskeisiä osia ovat terveyden, toimijuuden ja toimintakyvyn lisäksi osallisuus, yhteisöllisyys, mielekäs tekeminen ja elämän ilo.

Sivuilta löydät  lisätietoa eri aihealueista sekä yhteystietoja ammattilaisille, joihin voit ottaa yhteyttä halutessasi tukea ja ohjausta hyvinvointisi ja terveytesi edistämisessä.

Terveyspuu

Terveyspuu kuvaa väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilannetta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnissa ja Punkalaitumella.

Mitä vihreämpi kunta, sitä parempi on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden tilanne. Valitut tunnusluvut perustuvat Pirkanmaan alueelliseen hyvinvointikertomukseen.


Hyvä ravitsemus

Ravitsemuksella on merkittävä osuus terveyden ja hyvinvoinnin osatekijänä. Oikeanlaisella ravitsemuksella ja ruokailurytmillä on vaikutusta jaksamiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Arkiset valinnat ovat ratkaisevia. 

Oheisista linkeistä saat lisätietoa aiheesta. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä myös aikuisneuvolan terveydenhoitajaan. Hänen kanssaan voit keskustella ja saada opastusta ravitsemukseen liittyvistä asioista. Aikuisneuvola toimii ajanvarauksella puh. 03 4853 249 ma-to klo 12-13.

LISÄTIETOA:

Aikuisiän ravitsemustottumusten perusta luodaan jo lapsuudessa. Sen vuoksi on tärkeää panostaa ravitsemusasioihin jo varhain, koska aikuisena aiemmin opittujen tapojen ja tottumusten muuttaminen on hankalaa. Lasten ravitsemuksessa korostuuu terveellisyys ja monipuolisuus. Alla olevistä linkeistä löydät lisää tietoa lasten ravitsemukseen ja ruokailuun liittyvistä asioista. Voit kysyä aiheesta lisää myös omasta neuvolastasi.

LISÄTIETOA:

Mm. kouluruokailun järjestämisestä säädetään opetuslaeissa: Perusopetuslaki, lukiolaki, laki ammatillisesta koulutuksesta. Kouluruokailuun panostaminen on investointia tulevaisuuteen ja tuo säästöjä pitkällä aikavälillä. Valtion ravitsemusneuvottelukunta pitää tärkeänä, että jokainen koululainen syö kouluaterian päivittäin. Tämä ehkäisee osaltaan lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden esiintymistä.

Koululaisen ja opiskelijan ravitsemukseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä myös oman oppilaitoksesi terveydenhoitajaan.

LISÄTIETOA:

Työikäisten kohdalla ravitsemus on merkittävä tekijä työhyvinvoinnin säätelyssä. Ravitsemusopillisesti oikein rakennettu lounas antaa vireyttä ja energiaa koko päiväksi.

Mikäli sinulla on kysyttävää ravitsemukseen liittyvistä asioista, voit olla yhteydessä työterveyshoitajaasi tai aikuisneuvolan terveydenhoitajaan puh. 03 4853 249 ma-to klo 12-13.

LISÄTIETOA:

Ravitsemuksella on merkitystä myös ikääntyneen hyvinvointiin, terveyteen ja toimintakykyyn. Hyvällä ravitsemustilalla ehkäistään sairauksia, nopeutetaan toipumista ja parannetaan elämänlaatua. Ikäihmisten ravitsemuksessa korostuu riittävä proteiinin ja energian saanti.

Jos ravitsemusasiat mietityttää, voit olla yhteydessä aikuisneuvolaan puh. 03 4853 249 ma-to klo 12-13 tai jos olet kotihoidon asiakas, alueesi sairaanhoitajaan. Mikäli läheisesi asuu jossain pitkäaikaisessa asumisyksikössä, voit olla yhteydessä toimintayksikön sairaanhoitajaan.

LISÄTIETOA:

RAVITSEMUSTERAPEUTTI

Toisinaan tarvitaan ammattilaisen apua ravitsemukseen liittyvissä haastavissa tilanteissa. Näitä ovat mm. painonhallinnan ongelmat ja sairauksiin (esim. diabetes ja keliakia) liittyvät ravitsemusongelmat.  Näissä asioissa voit saada apua ravitsemusterapeutilta. Hänen vastaanotolleen tarvitaan joko terveydenhoitaja tai lääkärin lähete ja vastaanottokäynnistä peritään 10 euron käyntimaksu. Tarvittaessa ota yhteyttä Virroilla puh. 03 4853 247 ma-pe klo 12-13 tai Ruovedellä puh. 03 4861 224 ma-pe klo 11-12.

LiSÄÄ LInkkejä:


Terveysliikunta

Liikunta vaikuttaa positiivisesti sekä kehoon että mieleen. Jokapäiväisellä liikkumisella edistät kokonaisvaltaisesti hyvinointiasi nyt ja tulevaisuudessa. 

LISÄTIETOA:

Lasten ja nuorten liikuntatottumukset muotoutuvat jo varhain. Monipuolinen liikunnan harrastaminen tukee kehitystä ja ehkäisee ylipainoa.

LISÄTIETOA:

Työikäisten kohdalla on tärkeää pitää yllä lihaskuntoa. Liikuntapiirakka on oiva väline omahoidon kartoittamiseen. Näin päivään saadaan liikunnan kautta lisää energiaa.

LISÄTIETOA:

Ikäihmisten liikunnassa ja kunnon ylläpitämisessä korostuvat tasapainon ja lihaskunnon ohella mukava yhdessäolo ja mielen virkistäminen.

LISÄTIETOA:

LIIKUNTANEUVONTA

Mikäli kaipaat opastusta liikunnan aloittamiseen, voit  pyytää liikutaneuvontaa. Sinne hakeudutaan lääkärin, terveydenhoitajan, sairaanhoitajan, fysioterapeutin tai asiakasohjaajan lähetteellä. Tärkeimmät kriteerit liikuntalähetteelle ovat liikkumattomuus, ylipaino/korkea painoindeksi, diabetesriski tai tyypin 2 diabetes, oma kiinnostus elintapoja kohtaan, tuki- ja liikuntaelioireet, korkea verenpaine, mielenterveysongelmat tai työttömyys. Ennen liikuntalähetteen tekemistä on huomioitava, että perussairaus on hoidossa ja muistettava liikuntaneuvonnan ja fysioterapian ero. Liikuntaneuvoja ei ole terveydenhuollon ammattilainen.

Liikuntaneuvonnan toteuttaa kaupungin/kunnan liikuntatoimi. Liikuntaneuvonnan kesto määräytyy asiakkaan tilanteen mukaan yhdestä neuvontakerrasta jopa puolen vuoden mittaiseen asiakassuhteeseen. Tavoitteena on löytää oma tapa liikkua joko ryhmätoimintamuotoisena tai omaehtoisena liikkumisena. Liikuntaneuvontaan kuuluu myös seuranta, jolloin asiakkaaseen otetaan yhteyttä liikuntaneuvontajakson päätyttyä ja toimenpiteiden ja seurannan kirjaukset tehdään Lifecare-potilastietojärjestelmään.

Lisätietoja esim. aikuisneuvolasta puh. 03 4853 249 ma-to klo 12-13.

LISÄÄ Linkkejä:


Mielen hyvinvointi

Mielenterveys vaihtelee elämäntilanteen mukaan. Meillä jokaisella on oma erilainen kokemus siitä, millainen on hyvä mielenterveys. Yleisesti katsotaan, että ihminen on mieleltään terve, kun hän kykenee selviytymään itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista (ihmissuhteista, päivittäisestä liikkumisesta, työstä ja vapaa-ajasta) siten että itse ja kanssaihmiset eivät kärsi.

Terveelliset elämäntavat ovat tärkeitä omalle jaksamiselle. Hyvään mielenterveyteen yhdistetään usein onnellisuus, iloisuus ja hyväntuulisuus. Mutta ihan kaikkien elämään kuuluvat myös esimerkiksi häpeän ja surun tunteet. Mieleltään terve ihminen on valmis kohtaamaan myös epäonnistumisia. Mielenterveyteen kuuluu kyky, rohkeus ja halu elää elämänsä itselle mielekkäällä tavalla. Hyvä itsetunto tukee mielenterveyttä. Muista myös iloita pienistä asioista!

Mielenterveyden häiriöistä puhutaan silloin, kun oireet rajoittavat toimintakykyä jollain tavalla. Pahimmassa tapauksessa mielenterveyden häiriöt voivat vammauttaa henkilön lähes kokonaan ja sulkea esimerkiksi sosiaalisten suhteiden ulkopuolelle. Mielenterveyshäiriöitä ovat muun muassa ahdistuneisuushäiriöt, syömishäiriöt ja mielialahäiriöt.
Päihteiden ja huumeiden käytön välttäminen on parasta itsehoitoa, sekä niiden käyttöön liittyvien terveyshaittojen vuoksi, että niiden käytön laittomuuteen liittyvien erilaisten sosiaalisten seuraamusten vuoksi.

Mielenterveysongelmissa sinua auttaa Keiturin Sote Oy:n mielenterveyspalvelut. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä toimistosihteeriin puh. 044 715 1492, joka ohjaa sinut vapaana olevalle hoitajalle.

Kiireellisessä tilanteessa ota yhteyttä terveyskeskuksen kiirevastaanotolle tai hätäkeskukseen puh. 112.

Linkkejä:


Tukea päihteettömyyteen

Päihteiden liika- ja väärinkäyttö altistaa paitsi terveydellisille ongelmille, kuten sydän- ja maksasairauksille, se koskettaa myös muita hyvinvointiin liittyviä elämänalueita. Päihteiden käyttöön liittyy usein elämänhallinnan ongelmia, tapaturma-altiutta, väkivaltaa, sosiaalisen elämän eli ihmissuhteiden ongelmia ja taloudellisia huolia. Päihdeongelma koskettaa myös asianomaisen läheisiä monella tavalla.

Noin puolella päihteiden käyttäjistä on myös mielenterveysongelmia. Päihteiden käytöllä ei ole mitään selviä kohtuukäytön rajoja. 

LISÄTIETOA:

Riippuvuudella tarkoitetaan pakonomaista toimintaa, jonka tyydytäminen tuottaa välitöntä mielihyvää. Mitä nopeammin toiminta tuottaa mielihyvää, sitä nopeammin siihen kehittyy iippuvuus. Riippuvuusongelmaan liittyy myös se, että siitä seuraa ihmiselle itselleen lisääntyvää haittaa esim. ahdistusta, masennusta ja vieroitusoireita sekä häpeän tunteita ja sosiaalista pahennusta. 

Riippuvuus voidaan jakaa aineriippuvuuteen, joita aiheuttavat alkoholi, huumeet, tupakka ja lääkkeet sekä toiminnalliseen riippuvuuteen, joita ovat uhkapeli- tai muu peliriippuvuus sekä seksi- ja nettiriippuvuus. 

LISÄTIETOA:

Mikäli haluat keskustella päihteiden käytöstäsi, riippuvuudestasi tai haluat tukea päihteettömään elämäntapaan, ota yhteyttä hoitajaan puh. 044 7871 377 ma-pe klo 8-9.

Kiireellisessä tilanteessa ota yhteyttä terveyskeskuksen kiirevastaaotolle tai hätäkeskukseen puh. 112.

Virroilla ja Ruovedellä toimii myös AA-ryhmät.

LINKKEJÄ:


Irti tupakasta

Tupakointi on merkittävä terveysriski. Tupakka ja nikotiini vaikuttavat haitallisesti koko elimistöön. Tupakointi vaikuttaa paitsi keuhkoihin, myös sydämeen, verisuoniin ja muihin elimiin. Jopa kolmasosa syövistä johtuu tupakasta. Tupakoiminen vähentää myös elinvuosia. 

Tupakoinnin lopettaminen pienentää sairastumisriskiä sydän- ja verisuoni- sekä syöpätauteihin, parantaa mm. syöpähoitojen ennustetta, fyysistä kuntoa ja suun terveyttä.

Tupakkariippuvuus on riippuvuutta samalla lailla kuin päihderiippuvuus. Nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen liittyvät myös sosiaaliset ja psyykkiset tekijät.

Tupakoinnin lopettaminen on usein vaikeaa, mutta  saat siihen apua ja tukea. Oma motivaatio on kuitenkin keskeinen tekijä. Halutessasi tukea ja apua voit ottaa yhteyttä esim. työterveyshoitajaasi, omaan lääkäriisi  tai aikuisneuvolan terveydenhoitajaan puh. 03 4853 249 ma-pe klo 12-13.

LISÄTIETOA:


Nuku paremmin

Hyvä ja riittävä uni on tärkeää koko hyvinvoinnille vauvasta vaariin. Unen aikana aivot saavat niiden tarvitseman palautumismahdollisuuden. Riittävä uni on tärkeää lapselle kasvun ja kehityksen kannalta. Aikuiselle riittävällä unen määrällä ja hyvällä unen laadulla on merkitystä arjessa jaksamiseen, keskittymiskykyyn ja tarkkaavaisuuteen sekä sairauksien, kuten sydän- ja verisuonitauti sekä diabetes, ennaltaehkäisyn kannalta. Iäkkäille hyvä uni on tärkeää arjen toimintakyvyn sekä muistitoimintojen ylläpitämiseksi.

Uniongelmissa voit ottaa yhteyttä omaan lääkäriisi, työterveyshoitajaasi, koulu- tai opiskelijahuollon terveydenhoitajaan tai aikuisneuvolan terveydenhoitajaa puh. 03 4853 249 ma-pe klo 12-13. 

LISÄTIETOA:


Kulttuurihyvinvointi

Terveyttä ja hyvinvointia voidaan edistää myös kulttuurin ja taiteen mahdollisuuksia hyödyntäen. Taide ja kulttuuri jo itsessään luovat hyvää oloa, hyvinvointia sekä mielekästä elämää. Toisaalta niitä voidaan käyttää tavoitteellisesti edistämään hyvinvointia. 

Kunnat ovat järjestämässä kulttuuritapahtumia ja tekevät yhteistyötä eri yhdistysten, seurojen, seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Kuntien kulttuurisivuilta löydät lisätietoa  tapahtumista.

Kuntien kansalaisopistot tarjoavat myös monia kulttuuriharrastusmahdollisuuksia. 

Ylä-Pirkanmaalla toimii seutukunnallinen Merikanto-opisto, joka tarjoaa musiikin taiteen perusopetusta niin lapsille ja nuorille kuin aikuisillekin.

Kuntien kirjastot palvelevat sinua monin tavoin. Kirjastot tarjoavat perinteisten lainattavien aineistojen kuten kirjojen ja äänitteiden  lisäksi myös e-aineistoja eli elokuvia, kirjoja, äänikirjoja, musiikkia ja elokuvia. Kysy lisää kirjastoista.

Virrat-Ruovesi-alueella toimii useita kulttuuriyhdistyksiä, joiden toimintaan voit osallistua. Sivut päivittyvät näiden osalta myöhemmin.

Mikäli sinulla on kysyttävää kulttuuripalveluista ja tarjonnasta, ota yhteys Virroilla Päivi Ylimykseen puh. 044 715 1263 ja  Ruovedellä Taina niemiseen puh. 044 7871 390.Sosiaalinen hyvinvointi

Sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavat mm. ihmisten väliset suhteet, itsensä toteuttaminen, onnellisuus, osallisuuden ja yhteisöllisyyden tunteet sekä kokemukset. Siihen liittyy myös kokemukset ja käsitys ympäröivästä yhteiskunnasta. Yhteisön tasolla sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavat esim. asuinolot ja ympäristö, koulutuksen ja työhön liittyvät asiat kuten työllisyys ja toimeentulo. Hyvällä sosiaalisellä hyvinvoinnilla on todettu yhteyksiä hyvään elämänlaadun kokemukseen ja hyvää mielenterveyteen. 

Sosiaalinen hyvinvointi on siis monimutkainen asia, joka linkittyy moneen muihin asioihin. Terveellisestä ravitsemuksesta ja liikunnasta on kerrottu edellä näillä sivuilla. Mielenterveyteen ja päihteettömyyteen liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä Keiturin Sote Oy:n työntekijöihin, joiden yhteystietoja löytyy ylempää. Kulttuuritoiminnasta on myös kerrottu edellä.

Asumiseen tai toimeentuloon/taloudellisiin ongelmiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä sosiaalitoimeenMUITA LINKKEJÄ:


 
 
 

Sivua päivitetty: 04.05.2021