Tekstikoko aA

Terveys- ja sosiaalipalvelut

jarvimaisema2019109950.jpg
 
 

Asiakasmaksukatto

Asiakasmaksukaton täyttyminen

Vuoden 2000 alussa voimaan tullut sosiaali- ja terveydenhuollon  maksukatto määrää kalenterivuoden aikana asiakkaalle aiheutuvien  kustannusten ylärajaksi 691 €. Maksukaton ylittymisen jälkeen alla  luetellut palvelut ovat maksuttomia kyseisen kalenterivuoden loppuun.

Asiakasmaksukattoon sisällytetään vain seuraavat julkisen terveydenhuollon palveluista perittävät maksut:

 • poliklinikkakäynti sairaalassa
 • päiväkirurginen toimenpide
 • sarjassa annettu hoito
 • lyhytaikainen laitoshoito (vapaakortin voimassaoloaikana 17,90 € / päivä)
 • käynti terveyskeskuslääkärin vastaanotolla
 • fysioterapia
 • yö- ja päivähoito sairaalassa tai sosiaalihuollon laitoksessa
 • lääkinnällinen kuntoutus

Maksukaton alapuolelle jäävät mm. kaikki:

 • lääkärintodistusmaksut
 • maksut, joiden suorittamiseksi on myönnetty toimeentuloa
 • liikenne- ja tapaturmavakuutuslakien, sotilasvammalain, potilasvahinkolain tms. lakien perusteella korvattavat hoidot

Asiakkaan on itse huolehdittava maksujensa seurannasta ja  kertyneitten maksujen määrän selvittämisestä. Asiakkaalle annetaan  pyydettäessä asiakasmaksukortti, johon maksukaton piiriin kuuluvista  palveluista maksetut maksut merkitään. Jos perheessä on alaikäisiä  lapsia, otetaan heidän asiakasmaksunsa huomioon toisen huoltajan  maksukaton kertymään.

Vapaakortti

Maksukaton täyttymisen jälkeen asiakas saa pyydettyään maksuttomiin  palveluihin oikeuttavan vapaakortin, jota hänen tulee anoa  hoitopaikastaan esittämällä asiakasmaksukortti ja alkuperäiset  maksukuitit niistä palveluista, jotka hän on maksanut muista kuin kunnan  tuottamista palveluista.

Toisen vanhemman tai toisen vanhemman ja alaikäisen lapsen maksujen  yhteismäärän ylitettyä 691 €, saavat sekä tämä vanhempi että kaikki  hänen ala-ikäiset lapsensa vapaakortit.

Kun asiakas esittää vapaakortin, ei korttiin merkityltä henkilöltä  saa periä maksua edellä mainituista sosiaali- ja terveydenhuollon  maksuista, paitsi lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään edelleen 17,90  € hoitopäivältä. Vapaakortti kumoutuu pitkäaikaisen laitoshoidon  astuttua voimaan.

Jos palvelujen käyttäjä on kalenterivuoden aikana maksanut maksukaton  piiriin kuuluvia palveluja yli 691 €, hän voi vaatia liikaa maksamansa  osuuden palauttamista viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana.

Linkit

Suomen sähköinen säädöskokoelma www.finlex.fi – erityisesti seuraavat lait:

 
 
 

Sivua päivitetty: 12.01.2018