Tekstikoko aA

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Nukkeja lapsen kädessä sekä nukketalossa
 
 

LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ

Lapsiperheiden sosiaalityöllä tarkoitetaan lapsiperheiden tuen tarpeen arviointiin pohjautuvaa kokonaisvaltaista asiakas- ja asiantuntijatyötä ja sen yhteensovittamista muiden toimijoiden tarjoaman tuen kanssa. Perhekohtaisessa sosiaalityössä erityistä huomiota kiinnitetään lasten sosiaalisen turvallisuuden varmistamiseen ja vanhemmuuden tukemiseen. Lapsiperheiden sosiaalityö tukee lapsen ja nuoren hyvinvointia sekä vanhempia lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa.

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Lapsiperheiden sosiaalityöhön voit ottaa yhteyttä muun muassa silloin, kun tarvitset apua ja neuvontaa

  • jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen
  • asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa
  • lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteessa
  • lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa

Sosiaalihuoltoasia tulee vireille hakemuksesta tai kun kunnan sosiaalihuollon työntekijä on saanut tietää mahdollisesti sosiaalipalvelujen tarpeessa olevasta lapsesta, nuoresta tai perheenjäsenestä. Yhteydenottopyynnön voi tehdä asiakas itse tai yhteistyötaho yhdessä asiaan kanssa.

Palvelutarpeen arviointi

Kun sosiaalihuollon työntekijä on saanut tiedon sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, arvioidaan ensin mahdollisen kiireellisen avun tarve välittömästä. Tämän jälkeen aloitetaan palvelutarpeen arviointi viipymättä ja viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta, mikäli kyseessä on mahdollisesti erityistä tukea tarvitseva lapsi. Palvelutarpeen arviointi tehdään aina, jos sen laatiminen ei ole ilmeisen tarpeetonta, esimerkiksi palvelun tilapäisyyden vuoksi. Henkilöllä on oikeus saada palvelutarpeen arviointi aina sitä pyytäessään. Palvelutarpeen arviointi on tehtävä loppuun viivettä. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohdalla määräaika on kolme kuukautta.

Palvelutarpeen arviointi tehdään tarpeen mukaisessa laajuudessa. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden työntekijät selvittävät yhdessä asiakkaan kanssa perheen kokonaistilannetta ja arvioivat palveluiden tarvetta. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä asiakkaan suostumuksella muiden lapsen ja perheen kanssa työskentelevien henkilöiden kanssa.

Palvelutarpeen arvioinnin perusteella lapselle ja hänen perheelleen järjestetään tarvittavaa palvelua lapsiperheiden sosiaalipalveluista.

Asiakassuunnitelma

Palvelutarpeen arviointia täydennetään asiakassuunnitelmalla, ellei sen laatiminen ole tarpeetonta. Palvelutarpeen arviointi toimii asiakassuunnitelman pohjana.

Asiakassuunnitelma sisältää asiakkaan ja työntekijän yhteisen arvion tuen tarpeesta, tarvittavista palveluista ja toimenpiteistä, asiakkaan vahvuuksista ja voimavaroista ja yhdessä asetetut tavoitteet, joihin palveluiden avulla pyritään.

Lisäksi asiakassuunnitelmassa on oltava työntekijän arvio asiakkaan terveyden tai kehityksen kannalta välttämättömistä sosiaalipalveluista, niiden alkamisajankohdasta ja kestosta, tiedot siitä kuinka usein asiakas ja työntekijä tulevat tapaamaan, arvio asiakkuuden kestosta, tiedot eri alojen yhteistyötahoista, jotka osallistuvat asiakkaan tuentarpeisiin vastaamiseen ja vastuiden jakautuminen niiden kesken sekä suunnitelman toteutumisen seurantaa, tavoitteiden saavuttamista ja tarpeiden uudelleen arviointia koskevat tiedot.

Erityistä tukea tarvitseva lapsi

Sosiaalihuoltolaissa lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä ja sosiaalipalveluissa erityistä tukea tarvitsevasta lapsesta on kyse silloin, kun

  • lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa hänen terveyttään ja kehitystään
  • lapsi omalla käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään ja kehitystään tai
  • lapsi on erityisen tuen tarpeessa, koska hänellä on vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja kognitiivisen tai psyykkisen vamman tai sairauden tai usean yhtäaikaisen tuen tarpeen tai syyn vuoksi.

Erityisen tuen kriteereiden täyttyminen arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnista vastaa sosiaalityöntekijä ja arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta ja sen on valmistuttava kolmessa kuukaudessa. Tämän jälkeen erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tehdään oma asiakassuunnitelma. Henkilökohtaiset tapaamiset omatyöntekijän kanssa järjestetään suunnitelman mukaisesti.

Omatyöntekijä

Asiakkaalle nimetään omatyöntekijä sosiaalihuollon asiakkuuden ajaksi. Omatyöntekijän tehtävänä on lapsen ja perheen tarpeiden ja edun mukaisesti järjestää palveluita ja pyrkiä ehkäisemään pidempiaikaisen tuen tarvetta. Omatyöntekijällä on oltava asiakkaan palvelujen kannalta tarkoituksenmukainen sosiaalihuollon ammatillinen kelpoisuus. Erityistä tukea tarvitsevan henkilön omatyöntekijänä on sosiaalityöntekijä. Erillistä omatyöntekijää ei nimetä, jos asiakkaalla on jo vastuutyöntekijä esimerkiksi lastensuojelulain perusteella tai omatyöntekijää ei muuten tarvita esim. palvelun tilapäisen luonteen vuoksi.

 

Ota yhteyttä

Virrat


Kirsi Kalliomäki
vs. sosiaalityöntekijä
puh. 044 715 1243

Emmi Somppi
sosiaaliohjaaja
puh. 044 715 1247

puhelinaika ma-pe klo 13-13.30

Virtaintie 26
PL 85
34801 Virrat

Ruovesi

Pia-Maria Turunen
sosiaalityöntekijä
puh. 050 404 3899

Suvi Kolkkinen
sosiaaliohjaaja
puh. 044 715 3861

puhelinaika klo 13-13.30

Ruovedentie 13 (käyntiosoite)
Ruovedentie 30
34600 RUOVESI


 
 
 

Sivua päivitetty: 02.09.2021