Tekstikoko aA

Kaupunki ja hallinto

  • Alt=""
  • alt=""
 
 

Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalaki (410/2015) 84 §:ssä säädetään sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Säännöksen mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee seuraavia viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä:

  • kunnanhallituksen jäseniä
  • maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä
  • valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia
  • lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia
  • kunnanjohtajaa (myös pormestaria ja apulaispormestaria)
  • kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää.

Myös toimielimen varajäsenet kuuluvat sidonnaisuusilmoitusten piiriin.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Tarkastuslautakunta on käsitellyt päivitetyt sidonnaisuusilmoitukset kokouksessaan 10.10.2023. Sidonnaisuusilmoitukset on annettu tiedoksi kaupunginvaltuustolle 23.10.2023.

Virtain kaupungin sidonnaisuusilmoitukset löytyvät tästä

Ilmoituksen päivittäminen (ilmoitusvelvolliset luottamushenkilöt ja viranhaltijat)
Alla olevasta linkistä avautuu sivu, josta pääset täydentämään ilmoitustasi syöttämällä sähköpostisi sille varattuun laatikkoon.

Itsepalvelulomake 

 

Lisätietoa:

Heli Salmi
Tarkastuslautakunnan sihteeri
puh. 044 715 1217
heli.salmi@virrat.fi

 
 
 

Sivua päivitetty: 28.05.2024