Tekstikoko aA

Kaupunki ja hallinto

img-9615-kukkia.jpg
 
 

Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalaki (410/2015) 84 §:ssä säädetään sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Säännöksen mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee seuraavia viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä:

  • kunnanhallituksen jäseniä
  • maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä
  • valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia
  • lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia
  • kunnanjohtajaa (myös pormestaria ja apulaispormestaria)
  • kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää.

Myös toimielimen varajäsenet kuuluvat sidonnaisuusilmoitusten piiriin.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Tarkastuslautakunta on käsitellyt päivitetyt sidonnaisuusilmoitukset kokouksessaan 27.8.2019. Sidonnaisuusilmoitukset on annettu tiedoksi kaupunginvaltuustolle 16.9.2019.

Virtain kaupungin sidonnaisuusilmoitukset löytyvät tästä

Ilmoituksen päivittäminen (ilmoitusvelvolliset luottamushenkilöt ja viranhaltijat)
Alla olevasta linkistä avautuu sivu, josta pääset täydentämään ilmoitustasi syöttämällä sähköpostisi sille varattuun laatikkoon.

Itsepalvelulomake 

 
 
 

Sivua päivitetty: 28.10.2019