Tekstikoko aA

Kaupunki ja hallinto

 • Alt=""
 • alt=""
 
 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Virtain kaupungin esityslistat ja pöytäkirjat voitte lukea täältä.
Toimielimen pöytäkirjasta (pdf) löydät aina tarkemmat muutoksenhakua koskevat ohjeet.

Kyseiseltä sivulta löydätte seuraavien toimielinten kokouslistat:

 • Henkilöstöjaos
 • Hyvinvointilautakunta
 • Kasvatus- ja opetuslautakunta
 • Kaupunginhallitus
 • Kaupunginvaltuusto
 • Keskusvaalilautakunta
 • Liikelaitos Marttisen johtokunta
 • Lupapalvelulautakunta
 • Merikanto-opiston johtokunta
 • Perusturvalautakunta 31.12.2022 saakka
 • Sivistyslautakunta 31.12.2023 saakka
 • Tarkastuslautakunta
 • Teknisten palveluiden lautakunta

Ennakkotiedote toimielinten päätöksistä

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien kokouksista pyritään julkaisemaan ennakkotiedote kokousta seuraavana päivänä kaupungin kotisivujen etusivulla kohdassa Uutiset. 

Pöytäkirjojen nähtävilläpito internetissä
Kokouksen jälkeen kotisivuilla julkaistaan tarkastettu pöytäkirja huomioiden julkisuuslaissa tai muussa laissa säädetyt salassa pidettävät tiedot tai henkilötiedot. Päätöksissä voi olla liitteitä tai henkilötietoja, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista.

Kuntalain mukaan päätöksen katsotaan syntyneen vasta sitten, kun pöytäkirja on tarkastettu. Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.  Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjat ovat luettavissa verkossa kaksi vuotta pöytäkirjan nähtäväksi asettamisesta. Vanhemmat pöytäkirjat löytyvät kaupunginarkistosta. 

Lisätietoja pöytäkirjoista ja päätöksistä:
Tiedonhallintasihteeri Anni Linden, puh. 03-485 1211 tai hallintopäällikkö Heli Salmi, puh. 03-485 1215, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@virrat.fi tai asianomaisen lautakunnan sihteeri tai esittelijä. 

Päätöksestä valittaminen
Kuntalaisella on käytössään erilaisia keinoja valittaa kunnan viranomaisen tekemästä päätöksestä. Päätökset, jotka koskevat valmistelua ja täytäntöönpanoa, eivät ole muutoksenhakukelpoisia. 

Oikaisuvaatimus on tavanomaisesti ensimmäinen vaihe, jos kuntalainen haluaa kunnan jäsenenä tai jonkin päätöksen asianomaisena oikaista kunnan viranomaisen tekemän päätöksen. Kirjallinen oikaisuvaatimus tehdään päätöksen tehneelle toimielimelle. Kaupunginvaltuuston muutoksenhakukelpoisesta päätöksestä ei tehdä oikaisuvaatimusta, vaan suoraan kunnallisvalitus Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Toimielimen pöytäkirjasta löydät aina tarkemmat muutoksenhakua koskevat ohjeet.


Kuulutukset
Viranhaltijapäätökset 

 
 
 

Sivua päivitetty: 06.02.2024