Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

Kasveja ja sammalta metsässä
 
 

Ympäristöluvat ja ilmoitukset

Yleistä ympäristöluvista

Ympäristölupa on ympäristönsuojelulain (527/2014) ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) mukainen lupa toiminnalle, joka aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa. Toiminnat, jotka vaativat ympäristöluvan, ovat määritelty ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa. Luvanvaraisia toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, jätteen ammattimainen käsittely, ampumaradat, turvetuotanto ja eläinsuojat. Ympäristölupa tarvitaan myös laitosluettelossa tarkoitettuun muuta vähäisempään toimintaan, mikäli toiminta sijoittuu tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Ympäristölupahakemukset lupapalvelulautakunnalle tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisen Lupapiste.fi -palvelun kautta.


Ympäristöluvan myöntäminen

Ympäristöluvan myöntämisen edellytyksenä on mm. ettei toiminnasta aiheudu terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai kohtuutonta rasitusta naapurille. Mikäli toiminta muuttuu siten, että päästöt tai niiden vaikutukset lisääntyvät, edellytyksenä on ympäristöluvan muuttaminen. Lupa tarvitaan myös toiminnan muunlaiseen olennaiseen muuttamiseen, esimerkiksi toiminnan laajentamiseen tai toiminnassa käytettävien raaka-aineiden muuttamiseen. Ympäristöluvassa annetaan tarvittavat määräykset toiminnan aiheuttamista päästöistä ja niiden rajoittamisesta, jätteistä ja niiden synnyn vähentämisestä, toimista häiriötilanteissa sekä tarvittavia muita määräyksiä, joilla ehkäistään pilaantumisen vaaraa.


Ympäristölupaviranomainen

Ympäristölupaviranomainen määräytyy toiminnan luonteen ja laajuuden perusteella. Ympäristölupaviranomaisia ovat kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (Virroilla lupapalvelulautakunta) ja Aluehallintovirastot. Virtain lupapalvelulautakunnassa vireillä olevien ympäristölupahakemusten nähtävillä olosta ja ympäristöluvan antamisesta julkaistaan kuulutus kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä.


Ympäristölupahakemuksen laatiminen, ohjeet ja lomakkeet

Ympäristölupahakemus laitetaan vireille kirjallisella hakemuksella. Hakemuksen laatijalla on oltava riittävä asiantuntemus ja hakemuksen teossa on suositeltavaa käyttää ympäristöhallinnon verkkosivuilta löytyviä valmiita hakemuslomakkeita. Hakemus liitteineen on tehtävä kolmena kappaleena ja toimitettava lupaviranomaiselle. Ympäristölupahakemuksen sisällöstä säädetään valtioneuvoston asetutuksessa ympäristönsuojelusta luvussa kaksi. Tarvittaessa ympäristölupahakemuspohjia saa myös kaupungin ympäristövalvonnasta. Ympäristölupahakemuksen käsittelystä peritään voimassa olevan taksan mukainen maksu.

Ympäristölupien hakemuslomakkeet ja ohjeet ovat saatavilla ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Jätelain (646/2011) 120 §:n 2 momentin mukaan ympäristöluvanvaraisen jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on esitettävä lupaviranomaiselle suunnitelma jätteen käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämisestä. Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelman tulee sisältää kattava kuvaus siitä, mitä jätteen käsittelytoimintoja toimintaan sisältyy ja miten niitä seurataan ja tarkkaillaan. 

Ohje suunnitelman laatimiseksi löytyy täältä.


Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset

Ympäristönsuojelulain mukaan tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristölupaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle. Näitä toimintoja ovat:

  • jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa
  • orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta
  • satama
  • tilapäinen melu ja tärinä
  • koeluonteinen toiminta
  • poikkeukselliset tilanteet
  • pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen.

Ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain luvuissa 12 ja 14. Ilmoituksen sisällöstä säädetään ympäristönsuojeluasetuksen 24 ja 25 §:ssä.Ympäristöhaittaa aiheuttava poikkeuksellinen tilanne voi olla esimerkiksi onnettomuus, tuotantohäiriö tai laitteiston tai rakennelman purkaminen.

Ilmoitus ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista tehdään joko ympäristönsuojeluviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle:

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa

Viranomainen: ELY-keskus

Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta

Viranomainen: ELY-keskus, kunta

Satama

Viranomainen: ELY-keskus, kunta

Melu ja tärinä

Viranomainen: 1) Toiminta-alueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen2) ELY-keskus, jos toimitaan usean kunnan alueella

Koeluonteinen toiminta

Viranomainen: Pysyvän toiminnan toimivaltainen ympäristölupaviranomainen (AVI tai kunta)

Poikkeukselliset tilanteet

Viranomainen: Valvontaviranomainen (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai ELY-keskus tapauksesta riippuen)

Pilaantuneen maa-alueen puhdistaminen

Viranomainen: ELY-keskus, ellei toimivaltaa ole siirretty kunnalle (Helsinki ja Turku)


Nitraattiasetuksen mukaiset ilmoitukset

Maatalouden valvontailmoitukset:

 
 
 

Sivua päivitetty: 04.09.2023