Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

Kasveja ja sammalta metsässä
 
 

Rekisteröintimenettely

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja jälkivalvonta korvasivat tiettyjen, vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen osalta ympäristölupamenettelyn 1.6.2010 alkaen.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista. Lisäksi ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) liitteessä 2 mainitut kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat on rekisteröitävä. Rekisteröintimenettelystä on säädetty ympäristönsuojelulain 11. luvussa. Menettelyn piiriin kuuluvien laitosten tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Rekisteröitäville toiminnoille ei haeta ympäristölupaa. Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 päivää. Viranomaiselle toimitettua ilmoitusta, joka ei täytä asetuksissa ilmoituksille säädettyjä vaatimuksia, ei voida pitää rekisteri-ilmoituksen sellaisena vireilletulona, jonka saapumisesta viranomaiseen laskettaisiin 90 päivän määräajan alkaminen. Määräaika alkaa siitä, kun viranomaiselle on toimitettu asianomaisen asetuksen vaatimukset täyttävä rekisteröinti-ilmoitus. Toiminnanharjoittajalle lähetetään tieto rekisteröinnistä. Rekisteröinnistä peritään taksan mukainen maksu.

Rekisteröitävän toiminnon on noudatettava toimialakohtaisissa asetuksissa säädettyjä vaatimuksia.Rekisteriöinti-ilmoitus tulee tehdä ensisijaisesti sähköisen Lupapiste.fi -palvelun kautta.

 
 
 

Sivua päivitetty: 04.09.2023