Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

Kasveja ja sammalta metsässä
 
 

Melu

Meluna ja tärinänä koetaan riittävän voimakas tai ominaispiirteiltään huomiota herättävä ääni ja värähtely. Melua voi syntyä useista eri lähteistä esimerkiksi liikenteestä, teollisuudesta, työmaista ja ulkoilmatapahtumista. Melun aiheuttamia haittoja pyritäänkin hallitsemaan melupäästön, äänen etenemisen sekä melutasoon ja -altistukseen kohdistuvilla vaatimuksilla ja toimenpiteillä. Meluntorjunnan päämääränä on terveellinen, viihtyisä ja vähämeluinen elinympäristö.

Ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta (meluilmoitus)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta. Näitä ovat esimerkiksi rakentaminen ja yleisötilaisuus, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Jos hanke toteutetaan usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään sille ELY-keskukselle, jonka toimialueella melu tai tärinä pääasiassa ilmenee.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta, yksityishenkilön talouteen liittyvästä toiminnasta eikä puolustusvoimien toiminnasta. Lisäksi Virtain kaupungin ympäristösuojelumääräyksien 14 §:ssä (pdf) on esitetty ne toimet ja ehdot, jolloin ilmoitusta ei vaadita.

Mikäli melua aiheuttava ilmoitettu toiminta saattaa olennaisesti vaikuttaa yleisiin tai yksityisiin etuihin, on meluilmoituksen vireilläolosta ilmoitettava ja asianosaisia kuultava ennen päätöksen tekoa. Kaikki ilmoitetut toiminnat eivät siten automaattisesti vaadi em. menettelyä.

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa. Toimenpiteeseen ei saa ryhtyä tai toimintaa aloittaa, ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta. Ilmoituksen käsittelevä viranomainen voi kuitenkin ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä sallia toimenpiteeseen ryhtymisen tai toiminnan aloittamisen edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin.

Meluilmoituksen käsittelystä peritään voimassa olevan taksan (pdf) mukainen maksu.

  • Meluilmoitus tulee tehdä ensisijaisesti sähköisen Lupapiste.fi -palvelun kautta
  • Meluilmoituslomake (pdf) ilmoituksen tekemiseen, toimitus kirjaamon kautta kirjaamo@virrat.fi.
 
 
 

Sivua päivitetty: 04.09.2023