Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

Kasveja ja sammalta metsässä
 
 

Haja-asutusalue

Haja-asutusalueen talousjätevesien käsittely

Lietekaivojen tyhjennykset

Lietekaivojen tyhjennykset tilataan Pirkanmaan jätehuollolta numerosta (03) 240 5010. Kiireelliset lietteen hätätyhjennykset iltaisin ja viikonloppuisin tilataan numerosta (03) 240 5112. Hälytystyhjennyksestä peritään sako- ja umpikaivotaksan mukainen lisämaksu. 

Pirkanmaan Jätehuolto -lietetyhjennykset


Käsittelyvelvoite

Jätevesien käsittelyvelvoite koskee pääsääntöisesti kaikkia sellaisia asuinkiinteistöjä ja muita kiinteistöjä, joissa syntyy talousjätevettä. Velvoitteen piiriin kuuluvat siten sekä vakituiset asunnot että loma-asunnot. Velvoite koskee yhtä lailla myös maaseutuyrityksiä ja muita toimintoja, kuten matkailu- ja kurssikeskuksia.

Käsittelyvelvollisuus ei ole riippuvainen siitä, käytetäänkö kiinteistöä jatkuvasti, osa-aikaisesti vai satunnaisesti ja painottuuko käyttö kesä- tai talviaikaan. Jätevesien käsittelyn on toimittava silloin, kun jätevesiä syntyy.

Haja-asutusalueen jätevesiä koskeva lainsäädäntö

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (19/2017) ja uusi hajajätevesiasetus (157/2017) tulivat voimaan 3.4.2017. Asetuksella kohtuullistettiin ja selkeytettiin haja-asutuksen jätevesien kiinteistökohtaista käsittelyä. Puhdistustasoa koskevat vaatimukset pysyivät ennallaan.

Jätevesiuudistus -keitä se koskee? (video)

Perustason puhdistusvaatimukset koskevat rantoja ja pohjavesialueita (YSL 527/2014 156 a §). Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä olevalla alueella tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin tai myönnettyyn rakennuslupaan perustuva jätevesien käsittelyjärjestelmä täyttää perustason puhdistusvaatimuksen. Etäisyys on määritettävä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta sitä lähinnä sijaitsevan sellaisen rakennuksen, jossa muodostuu talousjätevesiä, seinään. Järjestelmä tulee kunnostaa 31.10.2019 mennessä.

Jätevesijärjestelmä tulee myös muilla alueilla kunnostaa vastaamaan perustason puhdistusvaatimusta, kun kiinteistöllä:

  • rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan; tai
  • tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.

Jätevesiremonttia ei tarvitse tehdä, jos

  • kiinteistö liitetään viemäriverkostoon tai toiminnalla on ympäristölupa
  • kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä
  • talousjätevesijärjestelmää ei tarvitse uusia, jos on kyse 9.3.2011 olemassa olleesta käyttökuntoisesta jätevesijärjestelmästä ja vakituisesti asuva kiinteistön haltija tai haltijat ovat viimeistään mainittuna päivänä täyttäneet 68 vuotta. Talousjätevesistä ei saa kuitenkaan aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa.
  • kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä, jos tästä ei aiheudu pilaantumisen vaaraa (vähäinen jätevesien määrä)
  • kiinteistöllä noudatetaan kunnan omia, lakia ankarampia ympäristönsuojelumääräyksiä

Milloin jätevesien määrä on vähäinen?

Jos jätevedet eivät sisällä käymäläjätteitä, ja jos niiden määrä on vähäinen eivätkä ne vaaranna ympäristöä kuten esim. pohjavesiä, voidaan ne ympäristönsuojelulain mukaan johtaa puhdistamatta maahan.

Asuinkiinteistön jätevesien vähäisyyttä voidaan arvioida kiinteistön varustelutason, asumismäärän ja vedenkäytön avulla. Käytössä olevissa vesikäymälättömissä asuinkiinteistöissä jätevesimäärä on yleensä vähäinen silloin, kun kiinteistö on veden käytön kannalta varustelultaan vaatimaton tai kun vuotuinen käyttö asukasvuorokausina on vähäistä ja käytettävä talousvesi kannetaan tai johdetaan siihen verrattavalla tilapäisellä vesijohdolla.
Jätevesimäärää ei yleensä voida pitää vähäisenä, jos kiinteistöön kuuluvissa rakennuksissa on esimerkiksi paineellinen lämminvesivaraaja tai muu vastaava vesijohtoon kiinteästi kytketty talousveden lämmitysjärjestelmä, suihku, kylpyamme tai painevettä käyttävä sähköllä toimiva laite, kuten pyykinpesukone, astianpesukone tai vastaava.

Vähäisiäkään kiinteistöllä syntyviä jätevesiä ei saa johtaa käsittelemättä suoraan vesiin. Vaikka esimerkiksi rantasaunojen vähäisiä jätevesiä ei tarvitsisikaan puhdistaa, on huolehdittava, että ne johdetaan maahan vesistön ylimmän korkeusaseman yläpuolelle. Jätevedet eivät saa päästä valumaan välittömästi vesistöön esimerkiksi kalliota tai lyhyttä avo-ojaa pitkin tai rannan vesirajasta.

Ikävapautus

Jätevesien perustason puhdistusvaatimuksesta vapautuu, jos kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija tai haltijat ovat täyttäneet 68 vuotta 9.3.2011 mennessä eli aikaisemman ympäristönsuojelulain (86/2000) muutoksen (196/2011) tullessa voimaan. Tämä lakisääteinen vapautus koskee siis ennen 9.3.1943 syntyneitä henkilöitä. Ikävapautus ei edellytä viranomaiselle tehtävää hakemusta. Ikävapautus on kytketty vain kiinteistön haltijan ikään ja edellytyksenä on, että kiinteistön haltija tai haltijat asuvat kiinteistöllä vakituisesti. Sitä ei voi siis saada vapaa-ajan asunnolle tai jos joku omistajista asuu vakituisesti muualla tai on syntynyt 9.3.1943 jälkeen.

Ikävapautuksen edellytyksenä on, että jätevesijärjestelmä on käyttökuntoinen ja että kiinteistön talousjätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Puhdistusvaatimukset

Puhdistusteho lasketaan haja-asutuksen kuormitusluvun ja asukasmäärän mukaan määräytyvästä käsittelemättömän jäteveden kuormituksesta. Ohjeellinen puhdistustaso on sellainen, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 90 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 40 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen (VNa 157/2017).

Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n nojalla perustason puhdistusvaatimusta ankarampia vaatimuksia, jos ne ovat välttämättömiä paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi.

Puhdistusvaatimuksista poikkeaminen

Kunnan toimivaltainen viranomainen (Virroilla lupapalvelulautakunta, päätösvalta edelleen delegoitu viranhaltijoille) voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksista ympäristönsuojelulain 156 a §:ssä tarkoitetulla alueella (rannat ja pohjavesialueet) enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Poikkeaminen on käsittelyjärjestelmäkohtaista. 

Hakemukset puhdistusvaatimuksista poikkeamiselle käsitellään ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaan vasta 31.10.2019 jälkeen. 

Poikkeamisen myöntämisen edellytyksenä on, että ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä huomattavan vähäisenä verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen tai käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. 

Toimien kohtuuttomuus

Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön haltijan kannalta otetaan huomioon:

  • kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella;
  • kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät;
  • kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Lupa poiketa voidaan kohtuuttomuusperusteilla myöntää sekä vakituisesti asutuille kiinteistöille että vapaa-ajan kiinteistöille. Kustannuksia voidaan arvioida vertaamalla niitä jätevesijärjestelmän parantamisesta aiheutuviin keskimääräisiin kustannuksiin ja esimerkiksi vesihuoltolain mukaisiin liittymismaksuihin. Vapaa-ajan kiinteistöllä vaatimusten noudattaminen ei muodostu yhtä herkästi kiinteistön haltijalle kohtuuttomaksi kuin omana asuntona käytetyllä kiinteistöllä, joka on välttämätön asukkaan elämiselle ja toimeentulolle.

Kiinteistön haltijan ikään liittyvällä säännöksen kohdalla on tarkoituksena välttää investointeja uuteen jätevesijärjestelmään erityisesti sellaisilla kiinteistöillä, jotka vanhan sukupolven väistyessä saattavat jäädä asumattomiksi. Samankaltaisena elämäntilanteena voidaan pitää esimerkiksi tiedossa olevaa muuttoa muualle niin, että kiinteistö jää asumattomaksi. Investoinnin voidaan katsoa olevan kohtuuton, koska järjestelmän käyttöikä jää lyhyeksi. Poikkeuksen myöntämiselle ei ole asetettu tiettyä alaikärajaa. Iän perusteella poikkeusta voivat hakea myös ne kiinteistönhaltijat, jotka eivät esimerkiksi kiinteistön omistussuhteiden tai käyttötavan takia täytä automaattisen ikävapautuksen kriteereitä.

Ympäristökuormituksen huomattava vähäisyys

Ympäristökuormituksen vähyyttä arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Käytännössä kiinteistöllä ei kuitenkaan voi asua vakituisesti kuin vain 1-2 henkilöä. Lisäksi kiinteistöllä voidaan asua vain osan aikaa vuodesta ja silloinkin vähäisessä määrin. Jäteveden kohdalla katsotaan onko kiinteistöllä esimerkiksi vesikäymälä tai erotteleva jätevesijärjestelmä. Olennaista on, että ympäristöön kohdistuva kuormitus on vähäistä verrattuna hajajätevesiasetuksen mukaisiin asukaskohtaisiin kuormituslukuihin. 

Lupaa poikkeamiseen ei ole pakko myöntää vaikka  poikkeamisen edellytykset täyttyisivätkin.

Poikkeaminen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista voidaan myöntää määräajaksi myös niille kiinteistöille, jotka on tarkoitus liittää viemäriverkostoon.

Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten että kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu.

Lomakkeet: Jätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Jätevesiselvitys

Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että talousjätevesijärjestelmästä on jätevesistä ympäristöön aiheutuvan kuormituksen arviointia varten selvitys ja järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Ne on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

Selvityksen on sisällettävä kuvaus kiinteistön jätevesien käsittelyratkaisusta ja arvio ympäristöön aiheutuvasta kuormituksesta ja puhdistusvaatimusten täyttymisestä sekä muut järjestelmää koskevat olennaiset tiedot. Käyttö- ja huolto-ohjeiden on sisällettävä tarvittavat tiedot jätevesijärjestelmän ja jätevesien käsittelyjärjestelmän asianmukaista käyttöä ja kunnossapitoa varten. Selvityslomake: Selvitys_jatevesijarjestelmasta.pdf

Edellä mainittua selvitystä ei tarvitse olla, jos talousjätevesijärjestelmästä on laadittu suunnitelma, kun järjestelmä on rakennettu tai olemassa olevan järjestelmän toimintaa on tehostettu.


Kunnostusprojekti kannattaa aloittaa tarkastamalla nykyisen jätevesijärjestelmän ominaisuudet ja kunto sekä selvittämällä, voiko kiinteistön liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Jätevesijärjestelmän voi myös toteuttaa yhteisenä naapurikiinteistön kanssa.

Jos jätevesijärjestelmä on uusittava, kannattaa hankkia avuksi kiinteistökohtaisiin käsittelyjärjestelmiin perehtynyt jätevesisuunnittelija, joka selvittää myös mahdolliset kuntakohtaiset erityisvaatimukset käsittelylle. Suunnittelijaa käyttämällä kiinteistönomistajat voivat varmistua siitä, että jätevesijärjestelmistä tulee kuhunkin kohteeseen sopivia, pitkäikäisiä ja kustannuksiltaan kohtuullisia, ja että niiden hoito ja huolto voidaan järjestää asianmukaisesti.

Myös järjestelmän rakentajan valinnassa kannattaa luottaa kokeneeseen ammattiurakoitsijaan ja tarvittaessa kysyä referenssejä jo rakennetuista järjestelmistä.

Vesihuoltotulkki antaa ehdotuksen kiinteistöllesi parhaiten soveltuvista ja taloudellisimmista jätevesienkäsittelyvaihtoehdosta. Vesihuoltotulkki toimii jätevesineuvonnan työkaluna, mutta ei korvaa jätevesisuunnitelmaa tai -selvitystä.

Lisätietoja

tietoa jätevesien käsittelystä:

 
 

 
 

Sivua päivitetty: 04.09.2023