Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

kasvit-liisa-hanninenvalokuvakilpailu.jpg
 
 

Haja-asutusalue

Haja-asutusalueen talousjätevesien käsittely

Lietekaivojen tyhjennykset

Lietekaivojen tyhjennykset tilataan Pirkanmaan jätehuollolta numerosta (03) 240 5010. Kiireelliset lietteen hätätyhjennykset iltaisin ja viikonloppuisin tilataan numerosta (03) 240 5112. Hälytystyhjennyksestä peritään sako- ja umpikaivotaksan mukainen lisämaksu. 

Jätetaksa 1.1.2019 alkaen

Pirkanmaan Jätehuolto -lietetyhjennykset


Haja-asutusalueen jätevesiä koskeva lainsäädäntö

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (19/2017) ja uusi hajajätevesiasetus (157/2017) tulivat voimaan 3.4.2017. Asetuksella kohtuullistettiin ja selkeytettiin haja-asutuksen jätevesien kiinteistökohtaista käsittelyä. Puhdistustasoa koskevat vaatimukset pysyivät ennallaan.

Jätevesiuudistus -keitä se koskee? (video)

Perustason puhdistusvaatimukset koskevat rantoja ja pohjavesialueita (YSL 527/2014 156 a §). Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä olevalla alueella tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin tai myönnettyyn rakennuslupaan perustuva jätevesien käsittelyjärjestelmä täyttää perustason puhdistusvaatimuksen. Etäisyys on määritettävä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta sitä lähinnä sijaitsevan sellaisen rakennuksen, jossa muodostuu talousjätevesiä, seinään. Järjestelmä tulee kunnostaa 31.10.2019 mennessä.

Jätevesijärjestelmä tulee myös muilla alueilla kunnostaa vastaamaan perustason puhdistusvaatimusta, kun kiinteistöllä:

  • rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan; tai
  • tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.

Jätevesiremonttia ei tarvitse tehdä, jos

  • kiinteistö liitetään viemäriverkostoon tai toiminnalla on ympäristölupa
  • kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä
  • talousjätevesijärjestelmää ei tarvitse uusia, jos on kyse 9.3.2011 olemassa olleesta käyttökuntoisesta jätevesijärjestelmästä ja vakituisesti asuva kiinteistön haltija tai haltijat ovat viimeistään mainittuna päivänä täyttäneet 68 vuotta. Talousjätevesistä ei saa kuitenkaan aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa.
  • kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä, jos tästä ei aiheudu pilaantumisen vaaraa
  • kiinteistöllä noudatetaan kunnan omia, lakia ankarampia ympäristönsuojelumääräyksiä

Puhdistusvaatimukset

Puhdistusteho lasketaan haja-asutuksen kuormitusluvun ja asukasmäärän mukaan määräytyvästä käsittelemättömän jäteveden kuormituksesta. Ohjeellinen puhdistustaso on sellainen, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 90 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 40 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen (VNa 157/2017).

Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n nojalla perustason puhdistusvaatimusta ankarampia vaatimuksia, jos ne ovat välttämättömiä paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi.

Puhdistusvaatimuksista poikkeaminen

Kunnan toimivaltainen viranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksista ympäristönsuojelulain 156 a §:ssä tarkoitetulla alueella (rannat ja pohjavesialueet) enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan.

Hakemukset puhdistusvaatimuksista poikkeamiselle käsitellään ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaan vasta 31.10.2019 jälkeen.

Poikkeamisen myöntämisen edellytyksenä on, että ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä huomattavan vähäisenä verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen tai käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön haltijan kannalta otetaan huomioon:

  • kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella;
  • kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät;
  • kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Poikkeaminen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista voidaan myöntää määräajaksi myös niille kiinteistöille, jotka on tarkoitus liittää viemäriverkostoon.

Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten että kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu.

Lomakkeet: Jätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Jätevesiselvitys

Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että talousjätevesijärjestelmästä on jätevesistä ympäristöön aiheutuvan kuormituksen arviointia varten selvitys ja järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Ne on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

Selvityksen on sisällettävä kuvaus kiinteistön jätevesien käsittelyratkaisusta ja arvio ympäristöön aiheutuvasta kuormituksesta ja puhdistusvaatimusten täyttymisestä sekä muut järjestelmää koskevat olennaiset tiedot. Käyttö- ja huolto-ohjeiden on sisällettävä tarvittavat tiedot jätevesijärjestelmän ja jätevesien käsittelyjärjestelmän asianmukaista käyttöä ja kunnossapitoa varten. Selvityslomake: Selvitys_jatevesijarjestelmasta.pdf

Edellä mainittua selvitystä ei tarvitse olla, jos talousjätevesijärjestelmästä on laadittu suunnitelma, kun järjestelmä on rakennettu tai olemassa olevan järjestelmän toimintaa on tehostettu.


Kunnostusprojekti kannattaa aloittaa tarkastamalla nykyisen jätevesijärjestelmän ominaisuudet ja kunto sekä selvittämällä, voiko kiinteistön liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Jos jätevesijärjestelmä on uusittava, kannattaa hankkia avuksi kiinteistökohtaisiin käsittelyjärjestelmiin perehtynyt jätevesisuunnittelija, joka selvittää myös mahdolliset kuntakohtaiset erityisvaatimukset käsittelylle. Myös järjestelmän rakentajan valinnassa kannattaa luottaa kokeneeseen ammattiurakoitsijaan ja tarvittaessa kysyä referenssejä jo rakennetuista järjestelmistä.

Vesihuoltotulkki antaa ehdotuksen kiinteistöllesi parhaiten soveltuvista ja taloudellisimmista jätevesienkäsittelyvaihtoehdosta. Vesihuoltotulkki toimii jätevesineuvonnan työkaluna, mutta ei korvaa jätevesisuunnitelmaa tai -selvitystä.

Lisätietoja

tietoa jätevesien käsittelystä:

 
 

 
 

Sivua päivitetty: 08.07.2019