Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

Auringonlasku järvellä
 
 
 

Vesistöhankkeet

Virtain vesistöt ovat vedenlaadultaan pääosin hyviä. Joissakin  vesistöissä on koettu vedenpinnan laskevan etenkin kesäisin liian alas,  mikä on vaikeuttanut vesistön virkistyskäyttöä. Monien  vesistökunnostushankkeiden tavoitteena onkin kesäaikaisen vedenpinnan  nostaminen.

 
Jähdyspohjan reittiWolanderinkoskien ja Enonkosken kunnostusHauhuunveden ja Uurasjärven kunnostusVermasjärven kunnostusKurjenjärven ja Joutsenjärven kunnostusYlä-Havankajärven kunnostusToisveden kunnostusVaskuunjärven kunnostus ja Koronjoen yläosan kalatalaudellinen kunnostusHavanganjärven kunnostusSeinäjärven kunnostus

Vesistötiedot

Seinäjärvi kuuluu Kyrönjoen vesistöalueeseen, jossa on suoritettu merkittäviä tulvasuojelutoimenpiteitä. Seinäjärvi sijaitsee vesistöalueen latvoilla Virtain ja Alavuden kaupunkien alueella. Vedet järveen tulevat pääasiassa kahta pientä jokea pitkin: Paukajokea ja Hirviluomaa.

Seinäjärven pinta-ala on 863ha, keskisyvyys 2m ja suurin syvyys 4,3m. Seinäjärvi on suurin Kyrönjoen vesistöalueen luonnonjärvistä.

Seinäjärven linnusto on monipuolinen ja kalakanta hyvä, petokalojen osuus on peräti 70 prosenttia koko kalakannasta.

Seinäjärvi soveltuu hyvin virkistyskäyttöön, joskin kesäasuntojen kehitystä rajoittaa järven mataluus. Virkistyskäyttöön soveltuvaa rantaviivaa on noin 30km.

Seinäjärvellä ei ole vesivoimaa.

Keskeisimmät ongelmat Seinäjärvessä

Keväällä tehtävän luvanmukaisen vedenpinnanlaskun (ns. kevätkuoppa) syvyys koetaan ongelmaksi. Säännöstelykokemukset viimeisimmän muutoksen jälkeen ovat osoittaneet, että laskelmat ovat yliarvioineet kevään tulovirtaamia. Siitä syystä ongelmaksi on muodostunut järven alhainen vedenkorkeus. Mikäli järven pintaa ei saada keväällä tarpeeksi korkealle tasolle, kesällä matalat rannat ruohottuvat ja virkistyskäyttömahdollisuudet vähenevät. Kuivina kesinä vedenpinta laskee loppukesästä liian alas. Paikalliset ovat kevätkuopan loiventamisen kannalla ja haluaisivat loiventaa myös loppukesän pinnanalennusta.

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on muuttaa Seinäjärven säännöstelyä siten, että vedenkorkeudessa saavutetaan nykyisen luvan mukainen keskivedenkorkeuden taso. Muutos toteutetaan siten, että lopputalvella vedenkorkeutta lasketaan vähemmän kuin nykyisin ja kesän aikaista vähittäistä laskua ei toteuteta.

Tavoitteena on myös vähentää järven ulkoista kuormitusta. Ulkoisen kuormituksen vähentämisellä tavoitellaan järven tilan parantumista ja virkistyskäyttöarvon parantumista veden laadun kohenemisen myötä.

Toteutus

Seinäjärven säännöstelyä muutetaan siten, että luovutaan nykyisistä säännöstelyrajoista. Säännöstelypatoa muutetaan juoksutuksen helpottamiseksi pienten virtaamien aikana tekemällä patoon ylisyöksyaukko.

Virtain puolella suurin yksittäinen toimenpide on Paukajoen suun ruoppaus. Alueelle on jo tehty kaksi pintavalutuskenttää ja laskeutusallas.

Seinäjärven kunnostus on tehty osittain: kosteikon ja Paukajoen suun ruoppaus on jo tehty. Näillä toimenpiteillä vähennetään Seinäjärven ulkoista kuormitusta.

Vaikutusten arviointi

Keskivedenkorkeus nousee 7cm nykyisen luvan mukaiselle tasolle ja kesällä keskivedenkorkeus nousee 3cm. Kesällä hyvin pienten tulovirtaamien ja voimakkaan haihtumisen aikana järven vedenpinta laskee tavoitevyöhykkeen alle, vaikka minimijuoksutuksesta luovuttaisiin kokonaan.

Säännöstelyn muutoksella ei ole yksittäisenä toimenpiteenä oleellista vaikusta veden laatuun. Teoreettisesti laatu paranee vesitilavuuden kasvaessa, käytännössä muutos on niin pieni että sitä tuskin pystytään havainnoimaan. Kuormitusta vähentävillä toimenpiteillä fosforikuormitus vähenee noin 125kg vuodessa.

Veden pinnan vaihtelun tasaamisella ja vesitilavuuden lisäämisellä on kuitenkin kalojen kannalta myönteisiä vaikutuksia, lisäksi kaikilla tehtävillä toimenpiteillä tuetaan vesienhoidon mukaista tavoitetta säilyttää järven hyvä ekologinen tila. Vedenpinnan nousu vaikuttaa myös myönteisesti järven virkistyskäyttöön.

Iso-Tarjanneveden kunnostuksen esiselvitysVIRTA-hankeIkaalisten reittiHuomisen Havanka-hanke
 
 
 

Sivua päivitetty: 04.09.2023