Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

toisveden-auringonlasku-kai-kauppivalokuvakilpailu.jpg
 
 
 

Vesistöhankkeet

Virtain vesistöt ovat vedenlaadultaan pääosin hyviä. Joissakin  vesistöissä on koettu vedenpinnan laskevan etenkin kesäisin liian alas,  mikä on vaikeuttanut vesistön virkistyskäyttöä. Monien  vesistökunnostushankkeiden tavoitteena onkin kesäaikaisen vedenpinnan  nostaminen.

 
Jähdyspohjan reitti Wolanderinkoskien ja Enonkosken kunnostus Hauhuunveden ja Uurasjärven kunnostus Vermasjärven kunnostus Kurjenjärven ja Joutsenjärven kunnostus Ylä-Havankajärven kunnostus Toisveden kunnostus Vaskuunjärven kunnostus ja Koronjoen yläosan kalatalaudellinen kunnostus Havanganjärven kunnostus

Vesistötiedot

Havanganjärvi on pinta-alaltaan noin 1,73km2. Järven keskisyvyys on 6,5m ja suurin syvyys noin 30m. Pohjoisosa on matalampi kuin eteläosa. Järven pohjoispäähän laskee Havanganoja, joka saa alkunsa Ylä-Havanka järvestä. Havanganjärven valuma-alueella sijaitsevat Iso Valkeajärvi, Ylä-Havankajärvi, Pirttijärvi, Iso Koirajärvi, Iso Kortejärvi ja Pieni Kortejärvi.

Havanganjärvi on humuksen voimakkaasti värjäämä, lievästi rehevä järvi, jolla on hyvä happamuuden puskurointikyky. Havanganjärvessä esiintyy haukea, kuhaa, siikaa, lahnaa, särkeä, ahventa, kuorretta, muikkua, madetta ja salakkaa. Jokirapuakin esiintyy jonkin verran ja kalastus on melko runsasta. Paikallisten tietojen mukaan Havanganjärven vesilinnusto on melko runsasta ja syksyisin harjoitetaankin vesilintujen metsästystä.

Suunnittelun yhteydessä järvelle tehtiin kuormitusselvitys. Suurimmat ulkoisen kuormituksen lähteet ovat maatalous, turvetuotanto, haja-asutus ja metsätalous.

Vesi- ja ranta-alueiden käyttö

Valuma-alue on metsätalousvaltaista aluetta, jossa vallitsevana metsätyyppinä ovat havumetsät. Alueella harjoitetaan myös maataloutta ja turvetuotantoa. Rannoilla on vesistöön nojautuvaa yritystoimintaa, kuten lomamökkien vuokrausta ja tanssilavatoimintaa. Rannalla on myös yleinen uimaranta.

Alueella on noin 102 vakituista asuntoa ja 110 vapaa-ajan asuntoa.

Hankkeen tarkoitus

Hankkeen tarkoituksena oli lopettaa Havanganjärven aktiivinen säännöstely ja korvata Tyrkönojan vanha säätöpato kahdella kiinteällä patoratkaisulla, jotka samalla mahdollistivat Havanganjärven alimpien vedenkorkeuksien noston tulvakorkeuksien kuitenkaan liikaa nousematta. Tarkoituksena oli myös pitää ennallaan tai vähentää Havanganjärvestä Iso-Valkeejärveen tapahtuvaa takaisinvirtausta.


Hankkeesta saatava hyöty

Vedenpinnan nousulla oli suotuisa vaikutus kalojen elinolosuhteille, etenkin kevätkutuisille lajeille. Vedenpinnan nousu hillitsee kasvillisuuden lisääntymistä ja estää umpeenkasvua, mikä osaltaan auttaa järven linnuston elinolosuhteiden säilymistä.

Kesäisin vedenkorkeus oli laskenut niin alas, että siitä oli ollut haittaa myös virkistyskäytölle. Hankkeen seurauksena nouseva vedenkorkeuden nousun on tarkoitus parantaa myös siis järven virkistyskäyttöä. Tyrkönojan vanhan säännöstelyvelvoitteen poistuessa säännöstelypato (30-luvulla rakennettu) purettiin. Se oli ollut vaikeasti säädettävissä eikä sille ole ollut enää vesivoimankäytön kannalta tarvetta.

Havanganjärven keskipinta nousi 14cm ja alimmat vedenkorkeudet ovat 53cm. Ylin vedenkorkeus laski 3cm.

Vedenlaatu vuonna 2016

Havanganjärven kunnostushanke valmistui 2015.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen vedenlaaduntutkimuksessa, jonka Virtain kaupunki teetti vuonna 2016, tutkittiin Tyrkönojan, Ison Valkeajärven ja Havanganjärven vesiä.

Tutkimuksessa todettiin Iso-Valkeajärven soveltuvan virkistyskäyttöön kaikin puolin erinomaisesti. Järven vesi oli kirkas, vähähumuksinen ja rehevyystaso alhainen.

Havanganjärven osalta tutkimuksessa sanottiin vedenlaadun soveltuvan virkistyskäyttöön tyydyttävästi. Vedenlaatua heikentävinä tekijöinä olivat veden runsashumuksisuus, ruskea värisävy sekä lievästi luonnontasosta kohonnut rehevyystaso.

Tyrkönojan vedenlaatu oli lievästi sameaa ja ruskeaa. Se vastasikin laadultaan Havanganjärven pintavesien laatua. Havaintopaikka sijaitsi ojan yläjuoksulla lähellä Havanganjärven luusuaa.

Seinäjärven kunnostus Iso-Tarjanneveden kunnostuksen esiselvitys VIRTA-hanke Huomisen Havanka-hanke
 
 
 

Sivua päivitetty: 14.06.2019