Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

Auringonlasku järvellä
 
 
 

Vesistöhankkeet

Virtain vesistöt ovat vedenlaadultaan pääosin hyviä. Joissakin  vesistöissä on koettu vedenpinnan laskevan etenkin kesäisin liian alas,  mikä on vaikeuttanut vesistön virkistyskäyttöä. Monien  vesistökunnostushankkeiden tavoitteena onkin kesäaikaisen vedenpinnan  nostaminen.

 
Jähdyspohjan reittiWolanderinkoskien ja Enonkosken kunnostusHauhuunveden ja Uurasjärven kunnostusVermasjärven kunnostusKurjenjärven ja Joutsenjärven kunnostus

Kurjenjärven ja Joutsenjärven kunnostus

Kurjenjärvellä oli tavoitteena nostaa alinta vedenkorkeutta ja tehdä arvokkaalle lintuvesialueelle (Joutsenjärvi) avointa vesialuetta lisää. Hankkeen suunnittelusta vastaa Länsi-Suomen ympäristökeskus. Kunnostussuunnitelma on valmistunut vuoden 2009 alussa. Työt on aloitettu, mutta suunnitelmaa on jouduttu karsimaan mm. ruoppausten osalta. Vedenpinnan nostoa ei toteuteta lainkaan. Suunnitelman karsimiseen päädyttiin rahoitusongelmista johtuen.

Kurjenjärvi ja Joutsenjärvi

Kurjenjärvi ja siihen kiinteästi liittyvä Joutsenjärvi sijaitsevat Pirkanmaan maakunnassa, Virtain kaupungin Kurjenkylässä.

Kurjenjärven pinta-ala on noin 2,4kmja rantaviivan pituus noin 13 kilometriä. Järvi on erittäin matala, suurimman syvyyden ollessa vain 2,3m.

Kalakantaan kuuluu ahven, hauki, kiiski, lahna ja särki. Linnusto alueella, etenkin Joutsenjärvellä, on laaja, mutta pesimäalueena sen arvo alkaa olla laskussa.

Aloitteen kunnostushankkeen aloittamisesta tekivät paikalliset asukkaat.

Keskeisimmät ongelmat

Kurjenjoelle on suunniteltu perkauksia, joista vanhin on Hanhikosken ja Kurjenjärven välinen, noin 30 kilometrin mittainen perkaus, joka on suunniteltu vuonna 1910. Suunnitelman päivitys tehtiin vuonna 1930 kun Kurjenjoen Pajukosken ja Kurjenjärven väliselle osuudelle tehtiin uusi suunnitelma. Suunnitelman mukaisesti Kurjenjärven alapuoliseen jokeen tehtiin perkaus, joka laski Kurjenjärven keskimääräisiä vedenkorkeuksia.

Järven vedenpinnan lasku aiheutti kuitenkin haittoja järven käytölle, koska järven umpeenkasvu kiihtyi. Umpeenkasvua edesauttoi myös tehdyt ojitukset, jotka lisäsivät lietteen kertymistä järveen.

Järven keskisyvyys on vain noin 1,2 metriä ja järven mataluus aiheuttaa umpeenkasvua. Järven ravinnepitoisuudet ovat koholla ulkoisesta kuormituksesta johtuen sekä pohjalietteen sekoittumisesta veteen erityisesti aallokon vaikutuksesta.

Kurjenjärvi on läpivirtausjärvi, mikä on merkittävä syy sisäisen kuormituksen suhteellisen alhaiseen tasoon. Erityisesti Joutsenjärvellä on linnustollisesti merkittävä arvo, joka umpeenkasvun myötä vähitellen pienenee.

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on säilyttää ja parantaa Kurjenjärven ja Joutsenjärven tilaa erityisesti siten, että linnustolliset arvot ja virkistyskäyttöarvo säilyvät ja parantuvat.

Tietoa Kurjenjärven linnustosta on koottu artikkeliin: Virtain Kurjenjärven seudun linnusto vuosina 1991-2016 (SSLTY)

Ylä-Havankajärven kunnostusToisveden kunnostusVaskuunjärven kunnostus ja Koronjoen yläosan kalatalaudellinen kunnostusHavanganjärven kunnostusSeinäjärven kunnostusIso-Tarjanneveden kunnostuksen esiselvitysVIRTA-hankeIkaalisten reittiHuomisen Havanka-hanke
 
 
 

Sivua päivitetty: 04.09.2023