Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

Omakotitalon takapiha ja puutarha kesäaikaan
 
 

Rakennuslupa

Rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen on oltava rakennuslupa.  Rakennuslupa tarvitaan myös rakennuksen oleellisiin korjaus- tai  muutostöihin. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutos vaatii  myös rakennusluvan.

Rakennushankkeen suunnittelijan tai luvan hakijan on hyvä ottaa  yhteyttä rakennusvalvontaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Yhteydenoton voi tehdä Lupapiste.fi -palvelun kautta. Näin  selvitetään mm. että hanke on kaavamääräysten mukainen, keitä naapureita  tarvitsee kuulla, tai onko tarvetta muiden viranomaisten lausunnoille,  suunnittelutarveratkaisulle tai poikkeamisluvalle. 

Lupamenettely eli aika hakemuksen jättämisestä lainvoimaiseen  rakennus- tai toimenpidelupapäätökseen on ruuhka-aikana (kevät-kesä)  noin 1-2 kuukautta. Mikäli naapurien kuuleminen jätetään rakennusvalvonnan  tehtäväksi luvan käsittelyaika pitenee 2-3 viikkoa. 

Hakemuksen jättäminen Lupapiste.fi -palvelun kautta nopeuttaa käsittelyä. 


Sähköinen lupahakemus

Rakennusvalvonnan luvat haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Palvelun kautta voi jättää myös kysymyksiä ja neuvotapyyntöjä tulevista projekteista. 

Kun haet lupaa Lupapisteen kautta, ei rakennusvalvontaan tarvitse toimittaa paperihakemusta tai paperille tulostettuja piirustuksia vaan voit toimittaa tarvittavat tiedot ja liitteet sähköisenä Lupapisteen kautta.

Palveluun rekisteröidytään ensimmäisellä kerralla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lupaa haettaessa kaikkien tontin omistajien on kirjauduttava haettavalle luvalle ennen kuin viranomainen voi antaa luvasta päätöksen. 

Lupapisteeseen kirjautumisen jälkeen valitse rakennuspaikka antamalla kiinteistötunnus tai valitsemalla kartalta rakentamispaikan sijainti, ja listalta millaista lupaa olet hakemassa. Palvelu kysyy tarvittavaat tiedot ja liitteet. Lupahakemusta voit täydentää omassa tahdissasi. Viranomaisen nähtäväksi lupahakemus siirtyy vasta kun jätät sen vireille tai esität viranomaiselle kysymyksen Keskustelu -kentän kautta. Hakemusta voi täydentää vielä vireille jättämisen jälkeenkin. Keskustelu -kentän kautta viranomainen voi kysyä sinulta lisätietoja tai pyytää täydentämään hakemusta. Tästä tulee sinulle sähköpostiin viesti.

Kaikki lupaan liittyvät keskustelut, dokumentit, lausunnot, päätökset ja piirustukset tallentuvat Lupapisteeseen.

Lisää ohjeita Lupapisteen käyttämiseen saat palvelun ohjesivuilta tai rakennusvalvonnasta. 


Lupapiste.fi -palvelussa lupaa haettaessa tarvitaan hankkeesta riippuen seuraavia tietoja ja sähköisiä asiakirjoja:

Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta

Kopio luovutuskirjasta mikäli lainhuutoa  ei ole vielä haettu. Mikäli rakennuspaikka on vuokrattu, kopio  vuokrasopimuksesta. Vuokrasopimuksen liitteenä on oltava kartta johon  vuokra-alue on merkitty. 

Karttaote

Kaava-alueilla ote voimassa olevasta kaavakartasta määräyksineen. 

Pääpiirustukset  

Pätevän suunnittelijan laatimat ja  allekirjoittamat asema-, pohja-,  leikkaus- ja julkisivupiirustukset. Asemapiirroksen mittakaava 1:500 tai 1:200. Pohja-,  leikkaus- ja julkisivupiirustusten mittakaava 1:50 tai 1:100. 

Naapurien kuuleminen

Naapurien kuuleminen on tehtävä kirjallisesti. Lupahakemuksen jättämisen jälkeen rakennusvalvonta lisää Lupapisteen Lausunnot -välilehdelle luettelon kuultavista naapureista. Pääsääntöisesti kuultavia ovat rakennuspaikan  rajanaapurit. Mikäli naapurin sähköpostiosoite on tiedossa, kuulemisen voi hoitaa Lupapisteessä sähköpostin välityksellä. Muutoin naapurin kuulemiseen käytetään lomaketta. Naapurien kuulemisen voi jättää myös rakennusvalvonnan  hoidettavaksi, jolloin siitä peritään taksassa määritelty maksu. 

Vastaava työnjohtaja

Rakennus- tai toimenpideluvan vaativalle hankkeelle on aina nimettävä vastaava työnjohtaja. Työnjohtaja nimetään luvan myönnön jälkeen Lupapisteessa Rakentaminen -välilehden kautta. 

Pääsuunnittelijan sitoumus  

Pääsuunnittelija vastaa rakennushankkeen suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta. Pääsuunnittelijan sitoumus vaaditaan vapaa-ajan asunnoissa, omakotitaloissa ja kaikissa muissa suuremmissa kohteissa. Pääsuunnittelija kutsutaan luvalle Lupapisteen Osapuolet -välilehdeltä, ja hän täyttää tietonsa kohtaan Pääsuunnittelija.  

Ulkovärityssuunnitelma

Ulkovärityssuunnitelma vaaditaan kaikista asemakaava-alueelle tulevista rakennuksista.   Lisäksi aina omakotitaloista, vapaa-ajan asunnoista ja ranta-alueelle  tulevista rakennuksista. 

KOSTEUDENHALLINTASelvitys

Kosteudenhallintaselvitys vaaditaan rakennusten uudisrakentamisessa, laajennuksissa sekä luvan vaativissa korjaus- ja muutostöissä. Selvityksen laajuus riippuu rakennushankkeen laadusta ja luonteesta. Ohje kosteudenhallinnan ohjausmenettelystä.

Energiatodistus ja –selvitys tai kokonaislämpöhäviölaskelma

Uudisrakentamisessa vaaditaan  pääsuunnittelijan allekirjoittama energiatodistus  ja –selvitys mm.  omakotitaloille. Vapaa-ajan asunnolle, jossa on kokovuotiseen käyttöön  suunniteltu lämmitysjärjestelmä ja jonka lämmitetty nettoala on yli 50  m2, vaaditaan kokonaislämpöhäviölaskelma.

Selvitys energiatehokkuuden parantamisesta

Selvitys vaaditaan mm. omakotitalon  laajennuksen tai muiden rakennusluvan vaativien muutostöiden yhteydessä.  Vapaa-ajan asunnon laajennuksen tai muutostöiden yhteydessä selvitys  vaaditaan silloin kun rakennuksen pinta-ala on yli 50 m2 ja siihen on  suunniteltu kokovuotiseen käyttöön tarkoitettu lämmitysjärjestelmä.  Ympäristöministeriön asetus 4/13 löytyy täältä.

Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista

Vaaditaan uudisrakentamisessa vapaa-ajan asunnoista, omakotitaloista ja muista suuremmista kohteista.

Suunnitelma jätevesien käsittelyjärjestelmästä

Pätevän suunnittelijan laatima  jätevesisuunnitelma. Mikäli rakennus liitetään  kunnalliseen viemäriverkostoon, tulee tästä mainita  rakennuslupahakemuksessa. Lisätietoa jätevesien puhdistamisesta löytyy täältä  Jätevedet

Yhteisön hakiessa lupaa  

Kaupparekisteriote ja selvitys  nimenkirjoitusoikeudesta. Mikäli hakija on asunto-osakeyhtiö,  kiinteistöyhtiö tai yhdistys, tarvitaan pöytäkirjanote kokouksesta jossa  kyseisen luvan hakemisesta on päätetty. 

Poikkeamislupapäätös

Lainvoimaisuusleimalla varustettu poikkeamislupapäätös mikäli rakennusluvan myöntäminen edellyttää poikkeamislupaa. 

Maalämpöjärjestelmän rakentamistapaselostus

Mikäli rakennukseen tulee maalämpö, hakemuksen liitteeksi maalämpöjärjestelmän rakentamistapaselostus –lomake. Mikäli lämmönkeruuputkisto upotetaan vesistöön täytetään sille tarkoitettu lomake. 

Ota yhteyttä

Kimmo Jokinen
Rakennustarkastaja
puh. 03 485 1321
kimmo.jokinen@virrat.fi

Anita Rautalahti
Lupavalmistelija
puh. 03 485 1251
anita.rautalahti@virrat.fi

Paavo Karjalainen
Maankäyttöinsinööri
puh. 046 923 4684
paavo.karjalainen@virrat.fi 

Rakennustarkastajan ja lupavalmistelijan tavoittaa parhaiten puhelinpäivystysaikoina:
tiistai klo 9.00 - 11.00
torstai klo 13.00 - 15.00

Tapaamisaika on sovittava ennakkoon puhelimitse tai sähköpostilla suoraan viranhaltijan kanssa.

 
 
 

Sivua päivitetty: 24.11.2023