Tekstikoko aA

Ajankohtaista

  • Torisevan rotkojärvet
  • Karhuemo ja pentu metsässä
  • Kukkia talon pihassa
 
 

Ajankohtaista

28.10.2021

Tiedote 28.10.2021: Hyvinvointialueen valmistelu jatkuu


Hyvinvointialueen valmistelu etenee

Asian tausta

Kuntien ja sairaanhoitopiirien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sai­raan­hoi­to­pii­rin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialue vastaa sen jälkeen sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon perustason palveluista, erikoissairaanhoidosta ja pe­las­tus­pal­ve­luis­ta.

Uudistuksen tavoitteena on järjestää laadukkaat sosiaali- ja ter­veys­pal­ve­lut kaikille yhdenvertaisesti. Tavoitteena on myös kaventaa väes­tön hyvinvointia ja terveyseroja. Uudistuksella vastataan myös väes­tön ikääntymiseen ja palvelutarpeen lisääntymiseen sekä syn­ty­vyy­den laskun myötä seuraavaan huoltosuhteen muuttumiseen. Suu­rem­mal­la sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjällä on paremmat mah­dol­li­suu­det turvata sekä yhdenvertainen palvelujen saatavuus et­tä toiminnan ja hallinnon tehokkuus.

Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaan hyvinvointialue aloitti 1.7.2021, jolloin toimintansa aloitti myös väliaikainen toimielin VATE. Se valmistelee ja toi­meen­pa­nee Pirkanmaalla hyvinvointialueen toimintaa. Vaten eri jaos­tois­sa asiantuntijat valmistelevat hyvinvointialueen eri osa-aluei­ta. Vaten hallinto- ja tukipalveluista ja viestinnästä vastaa Pir­kan­maan sairaanhoitopiiri. Vate vie hyvinvointialueen toimeenpanoa eteen­päin siihen saakka, että aluevaltuusto on valittu ja aluehallitus aloit­ta­nut toimintansa kevällä 2022. Vuoden 2023 alusta lähtien hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja ter­veys­pal­ve­luis­ta sekä pelastustoimesta Pirkanmaalla.

Hyvinvointialueen hallinto ja henkilöstö

Pirkanmaan hyvinvointialue on Suomen suurin; sen alueella asuk­kai­ta on yhteensä yli puoli miljoonaa. Pirkanmaan hyvinvointialue toi­mii Pirkanmaan maakunnan 23 kunnan alueella: Akaa, Hä­meen­ky­rö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Kuhmoinen, Lem­pää­lä, Mänt­tä-Vilp­pu­la, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Päl­kä­ne, Ruovesi, Sastamala, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Ve­si­lah­ti, Virrat ja Ylöjärvi. Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin nyt kuuluvan Jäm­sän kaupungin palvelut järjestää jatkossa Keski-Suomen hy­vin­voin­ti­alue. 

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jä­se­net ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Pirkanmaan alue­val­tuus­toon valitaan 79 valtuutettua tammikuussa 2022. Aluevaltuuston toi­mi­kau­si on neljä vuotta. Ehdokkaat asetetaan koko maakunnan alu­eel­le.

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen sekä Pir­kan­maan sairaanhoitopiirin työntekijät siirretään liikkeenluovutuksella hy­vin­voin­ti­alu­een palvelukseen vuoden 2023 alusta alkaen. Lisäksi hy­vin­voin­ti­alu­een palvelukseen siirretään tämän hetkisen tiedon mu­kaan kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon tu­ki­pal­ve­lu­teh­tä­vis­sä työskentelevät, jos tehtävistä vähintään puolet koh­dis­tu­vat sosiaali- ja terveyspalveluihin, sekä kuntien ope­tus­toi­mis­ta opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit. Hyvinvointialueesta tulee Pirkanmaan suurin työn­an­ta­ja noin 18 000 työntekijällä.

Toimenpiteen vaikutukset

Hyvinvointialueelle siirrettävästä henkilöstöstä tarvitaan tietoja hy­vin­voin­ti­alu­een talous- ja henkilöstösuunnittelua varten. Henkilöstö- ja pal­ve­lus­suh­de­tie­to­jen kerääminen perustuu hyvinvointialueiden voi­maan­pa­no­la­kiin (Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pe­las­tus­toi­mea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lain­sää­dän­nön voimaanpanosta, 616/2021).

Kunnissa ja kuntayhtymissä noudatetaan lakia työnantajan ja hen­ki­lös­tön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa eli yhteistoimintalakia. Hy­vin­voin­ti­aluei­den toiminnan järjestämisessä ja valmistelussa on ky­se sekä henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavasta pal­ve­lu­tuo­tan­non muutoksesta (4 §) että liikkeen luovutuksesta (11 §). Henkilöstöä luovuttavien kuntien on valmisteluvaiheesta lähtien huo­leh­dit­ta­va jatkuvasta viestinnästä henkilöstölle ja aloitettava yh­teis­toi­min­ta­lain mukainen yhteistoimintamenettely.

Ensimmäisessä vaiheessa yhteistoimintamenettely koskee tietojen luo­vu­tus­ta hyvinvointialueille siirtyvästä henkilöstöstä (voi­maan­pa­no­la­ki 13 §). Tietojen luovuttamisen yhteistoimintakäsittely ei koske hen­ki­löi­den siirtymistä liikkeen luovutuksella hyvinvointialueiden pal­ve­luk­seen. Varsinaista liikkeen luovutusta ja henkilöiden siir­ty­mis­tä kos­ke­vat yhteistoimintaneuvottelut käydään myöhemmin. Alustavan aikataulun mukaan ensimmäiset henkilöstön tiedot luo­vu­te­taan joulukuun alkupuolella. 

Virtain kaupunginhallitus on päättänyt 25.10.2021 käynnistää yhteistoimintaneuvottelut -neu­vot­te­lut koskien Pirkanmaan hyvinvointialueen organisointia, val­mis­te­lua ja tietojen luovutusta. Neuvotteluita käydään ns. jat­ku­van neuvottelun periaatteella. Neuvottelut käydään yh­teis­työ­toi­mi­kun­nas­sa. 

Keiturin Sote Oy:n asema sote-uudistuksessa

Hyvinvointialueelle siir­ty­vät sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka kunta omistaa so­si­aa­li- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen tuottaminen.  Tämä tarkoittaa, että Keiturin Sote Oy:n osakkeet siirtyvät hyvinvointialueelle henkilöstöineen ja yhtiön omistajana jatkaa Pirkanmaan hyvinvointialue. 

Valmistelu jatkuu

Hyvinvointialue selvittää tällä hetkellä monenlaisia asioita eri tietopyynnöin valmistellakseen toiminnan käynnistämistä.  Tällä hetkellä on valmistelussa nykyisten tietojen siirto hyvinvointialueelle. Henkilöstötietojen lisäksi tietoja annetaan mm. myös irtaimesta omaisuudesta, siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja kunnalta vuokrattavista toimitiloista.  Kuntien selvitysten osalta virallinen päätös toimielimissä tulee tehdä 28.2.22 mennessä. 


Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, 044 715 1201, henna.viitanen@virrat.fi 

 

 
 
 

Sivua päivitetty: 04.12.2021