Asiakasmaksukatto

Asiakasmaksukaton täyttyminen

Vuoden 2000 alussa voimaan tullut sosiaali- ja terveydenhuollon maksukatto määrää kalenterivuoden aikana asiakkaalle aiheutuvien kustannusten ylärajaksi 691 €. Maksukaton ylittymisen jälkeen alla luetellut palvelut ovat maksuttomia kyseisen kalenterivuoden loppuun.

Asiakasmaksukattoon sisällytetään vain seuraavat julkisen terveydenhuollon palveluista perittävät maksut:

 • poliklinikkakäynti sairaalassa
 • päiväkirurginen toimenpide
 • sarjassa annettu hoito
 • lyhytaikainen laitoshoito (vapaakortin voimassaoloaikana 17,90 € / päivä)
 • käynti terveyskeskuslääkärin vastaanotolla
 • fysioterapia
 • yö- ja päivähoito sairaalassa tai sosiaalihuollon laitoksessa
 • lääkinnällinen kuntoutus

Maksukaton alapuolelle jäävät mm. kaikki:

 • lääkärintodistusmaksut
 • maksut, joiden suorittamiseksi on myönnetty toimeentuloa
 • liikenne- ja tapaturmavakuutuslakien, sotilasvammalain, potilasvahinkolain tms. lakien perusteella korvattavat hoidot

Asiakkaan on itse huolehdittava maksujensa seurannasta ja kertyneitten maksujen määrän selvittämisestä. Asiakkaalle annetaan pyydettäessä asiakasmaksukortti, johon maksukaton piiriin kuuluvista palveluista maksetut maksut merkitään. Jos perheessä on alaikäisiä lapsia, otetaan heidän asiakasmaksunsa huomioon toisen huoltajan maksukaton kertymään.

Vapaakortti

Maksukaton täyttymisen jälkeen asiakas saa pyydettyään maksuttomiin palveluihin oikeuttavan vapaakortin, jota hänen tulee anoa hoitopaikastaan esittämällä asiakasmaksukortti ja alkuperäiset maksukuitit niistä palveluista, jotka hän on maksanut muista kuin kunnan tuottamista palveluista.

Toisen vanhemman tai toisen vanhemman ja alaikäisen lapsen maksujen yhteismäärän ylitettyä 691 €, saavat sekä tämä vanhempi että kaikki hänen ala-ikäiset lapsensa vapaakortit.

Kun asiakas esittää vapaakortin, ei korttiin merkityltä henkilöltä saa periä maksua edellä mainituista sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista, paitsi lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään edelleen 17,90 € hoitopäivältä. Vapaakortti kumoutuu pitkäaikaisen laitoshoidon astuttua voimaan.

Jos palvelujen käyttäjä on kalenterivuoden aikana maksanut maksukaton piiriin kuuluvia palveluja yli 691 €, hän voi vaatia liikaa maksamansa osuuden palauttamista viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana.

Linkit

Suomen sähköinen säädöskokoelma www.finlex.fi – erityisesti seuraavat lait:
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista