LASTENVALVOJA

  • Isyyden selvittäminen ja vahvistaminen
  • Lapsen huolto- ja tapaamisasiat
    • Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta
  • Lapsen elatus

 

ISYYDEN SELVITTÄMINEN JA VAHVISTAMINEN

Isyyslain mukaan lapsen isyys on selvitettävä, jos vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään lapsen syntyessä. Virrat/Ruovesi alueella isyyden tunnustaminen tapahtuu lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojan luona. Maistraatti ilmoittaa lastenvalvojalle avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta, jonka jälkeen lastenvalvoja on yhteydessä lapsen äitiin. Vanhemmat varaavat lastenvalvojalta ajan isyyden tunnustamista varten. Mikäli lapsen isyys on epäselvä, voidaan se selvittää lastenvalvojan valvonnassa tehtävällä dna-testillä.

Isyyden vahvistamisen oikeusvaikutukset

Isyyden tunnustamisella vahvistetaan lapsen ja hänen isänsä välinen sukulaisuussuhde. Lapsi saa samanlaisen oikeudellisen aseman kuin avioliitossa syntyneellä lapsella on. Isyyden vahvistamisen jälkeen lapsella on

  • oikeus saada elatusta molemmilta vanhemmiltaan
  • oikeus periä molemmat vanhempansa
  • oikeus isänsä sukunimeen
  • oikeus eläke- ja vakuutusetuuksiin
  • tapaamisoikeus suhteessa isään

Isyyden tunnustamisen yhteydessä vanhemmat voivat allekirjoittaa myös sopimuksen lapsen yhteishuoltajuudesta. Lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen isyyden vahvistamisen jälkeen. Muussa tapauksessa lapsen ainoaksi huoltajaksi jää äiti.

Lisätietoja saa lastenvalvojalta.

Lastenvalvoja
Salli Rintamäki
044 715 1246

 

LAPSEN HUOLTO- JA TAPAAMISASIAT

Avio- tai avoeron jälkeen tai isyyden vahvistamisen yhteydessä vanhempien on päätettävä lapsen huollosta, asumisesta ja toisen vanhemman tapaamisesta. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta turvaa lapselle oikeuden tavata erosta huolimatta molempia vanhempiaan ja säilyttää suhteet sekä äitiin että isään. Lapsen huolto- ja tapaamissopimuksen laatii lastenvalvoja. Jos vanhemmat eivät pysty sopimaan asioista lastenvalvojan luona, he voivat hakea asialle käräjäoikeuden päätöksen.

Yhteishuollossa vanhemmat vastaavat ja päättävät yhdessä lapsen liittyvistä asioista kuten kasvatuksesta, hoidosta, nimestä, uskonnosta, passista, kansalaisuudesta, äidinkielestä, raha-asioista sekä päivähoitoon, koulutukseen ja terveydenhuoltoon liittyvistä asioista.  Yhteishuollossa molemmilla vanhemmilla on oikeus saada lasta koskevia tietoja viranomaisilta ja tulla kuulluksi lasta koskevissa viranomaispäätöksissä. Yhteishuolto ei poista lapsilisän yksinhuoltajakorotusta eikä vaikuta elatusmaksun määrään. Lapsen huolto- ja tapaamissopimuksessa sovitaan myös siitä, kumman vanhemman luona lapsi asuu.

Yksinhuolto tarkoittaa, että lapsen kanssa asuva vanhempi päättää yksin lapsen asioista.  

Vaikka vanhempi ei olisi lapsen huoltaja, on hänellä silti elatusvelvollisuus ja lapsella on tapaamisoikeus suhteessa vanhempaan.

Tehtäväjakoon perustuva sekä oheis- ja sijaishuoltajuus

Käräjäoikeus voi päättää tehtäväjakoon perustuvasta huoltajuudesta siten, että toisella huoltajalla on yksin päätösvalta esimerkiksi lapsen terveydenhuoltoon liittyvistä asioista. Tuomioistuin voi päättää myös, että lapsen huolto uskotaan vanhempien ohella tai sijasta yhdelle tai useammalle henkilölle, joka on antanut siihen suostumuksensa. Oheishuoltaja toimii vanhemman/vanhempien ohella lapsen huoltajana. Oheishuoltajalla ei ole elatusvelvollisuutta suhteessa lapseen, vaan se säilyy vanhemmilla.


TAPAAMISOIKEUS

Laki turvaa lapselle oikeuden pitää erosta huolimatta yhteyttä molempiin vanhempiinsa ja säilyttää suhteet sekä äitiin että isään. Tapaamisoikeuden käytännön järjestelyistä, ajankohdista ja laajuudesta voidaan sopia täsmällisestikin myöhempien erimielisyyksien ehkäisemiseksi. Sisällöllisesti tapaamissopimus voidaan kuitenkin muotoilla lapsen ja vanhempien olosuhteisiin mahdollisimman hyvin sopiviksi. Tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen tekeminen määräajaksi on yksi keino, jolla muuttuvia olosuhteita (mm. lapsen ikä, koulunkäynnin aloittaminen, lapsen ja vanhemman vieraantunut suhde) voidaan ottaa huomioon. Oleellisinta tapaamisjärjestelyjen onnistumisessa on vanhempien joustavuus, kyky sovitella ja huomioida toisen vanhemman toiveita ja olosuhteita.

LAPSEN JA VANHEMMAN VÄLISTEN TAPAAMISTEN VALVONTA

Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonnalla huolehditaan siitä, että lapsenhuoltolain 2 §:ssä tarkoitettu tapaamisoikeus toteutuu lapsen edun mukaisesti. Tapaamisten valvonta perustuu joko sosiaalilautakunnan vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen, jossa määritellään tarvittavien toimenpiteiden sisältö. Tuomioistuimen päätöksessä tai sosiaalilautakunnan vahvistamassa sopimuksessa vahvistetaan valvonnan tarve sekä se, kuinka usein valvottuja tapaamisia tulee järjestää.

Valvottu tapaaminen voi esiintyä kolmessa eri muodossa: valvottu tapaaminen, lapsen valvottu vaihto tai tuettu tapaaminen. Valvotuissa vaihdoissa valvoja huolehtii, että lapsi siirtyy sopimuksen tai päätöksen mukaisesti vanhemmalta toiselle. Tuetuissa tapaamisissa valvoja on käytettävissä tapaamisen ajan. Valvotuissa tapaamisissa valvoja on tapaamisen ajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan. 

Tapaamiset tulee toteuttaa mahdollistamalla lapselle ja vanhemmalle tilaisuus keskinäiseen yhdessäoloon kuitenkin niin, että valvoja pystyy seuraamaan tilannetta ja tarvittaessa puuttumaan tapaamisen kulkuun. Tapaamista valvovan henkilön tehtävänä on huolehtia, että tapaamiset toteutuvat lapsen edun mukaisella tavalla. Lapsen tulee voida tuntea olonsa tapaamisen aikana turvalliseksi ja viihtyisäksi. Tapaamista valvovan henkilön tehtävänä on huolehtia siitä, ettei lasta vahingoiteta fyysisesti tai psyykkisesti tapaamistilanteissa ja ettei lasta esimerkiksi viedä luvatta pois tapaamistilanteesta. Tapaamista valvovan tai tukevan henkilön tehtävänä on myös toiminnallaan edistää tapaamisen onnistumista ja tukea lapsen ja vanhemman välistä suhdetta esimerkiksi auttamalla lapsen ja vanhemman suhdetta alkuun tai opastamalla käytännön asioissa ja lapsen hoidossa.

Tapaamisten valvojana toimivat perhetyöntekijät. Tapaamisten järjestelyssä tehdään yhteistyötä Virtain ja Ruoveden lastenvalvojan kanssa. Mikäli tapaamista ei voida järjestää lasten kotona, käytetään tapaamisissa kaupungin omia asiaan sopivia tiloja.

Mikäli ajattelet tapaamisten valvonnan olevan tarpeellista omalla kohdallasi, ole yhteydessä lastenvalvojaan asian vireille laittamiseksi.

Yhteystiedot:

Lastenvalvoja
Salli Rintamäki
044 715 1246

Virtain sosiaalitoimisto
Virtaintie 26
34800 VIRRAT


ELATUSAPU

Lain mukaan lapsella on oikeus riittävään elatukseen, joka käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset. Se vanhempi, jonka luona lapsi ei ole kirjoilla, on velvollinen maksamaan toiselle vanhemmalle elatusapua. Elatusavun suuruuteen vaikuttavat lapsen elatuksen tarve sekä molempien vanhempien elatuskyky. Elatusavun suuruutta määriteltäessä käytetään Oikeusministeriön ohjetta lapsen elatusavun suuruuden laskemiseksi. Elatussopimuksen laatii ja vahvistaa lastenvalvoja. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopuun elatusavun määrästä, asialle haetaan päätös käräjäoikeudesta.

Kansaneläkelaitos maksaa elatustukea lapselle, jos elatusvelvollinen on laiminlyönyt elatusavun maksamisen tai elatusvelvollisen maksukyky on oleellisesti heikentynyt tilapäisesti. Tukea voidaan maksaa myös silloin, jos elatusapua ei ole lainkaan vahvistettu elatusvelvollisen puutteellisen elatuskyvyn johdosta tai kun lapsen isyyttä ei ole vahvistettu tai isyyden selvittäminen ja elatusavun sopiminen ovat kesken. Elatustukea voi myös saada sillä perusteella, että elatusapu on vahvistettu täysimääräistä elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen puutteellisen elatuskyvyn vuoksi. Elatustuen määrä on 1.1.2017 lukien 155,49 euroa/lapsi/kk. Elatustukea haetaan kelasta lastenvalvojan vahvistaman sopimuksen perusteella.

Elatustuen ja elatusavun määrät tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin mukaan.   

Varallisuusselvitys elatussopimusta varten 

Tulosta ja täytä varallisuusselvityslomake ja ota se mukaasi lastenvalvoja-ajalle.

Yhteystiedot:

Lastenvalvoja
Salli Rintamäki
044 715 1246