Lastensuojelun sijaishuolto

Kiireellinen sijoitus

Lapsi voidaan sijoittaa kiireellisesti kodin ulkopuolelle (lastensuojelulaki 38§), jos hän on välittömässä vaarassa. Kiireellisestä Sijoituksesta päättää sosiaalityöntekijä ja päätös on voimassa enintään 30 vuorokautta. Kiireellistä sijoitusta on mahdollista jatkaa vielä 30 vuorokaudella, jos lapsen tuentarpeen selvittäminen sitä edellyttää. Jatkopäätöksen tekee sosiaalitoimen johtava viranhaltija.

 

Huostaanotto ja sijaishuolto

Kun lastensuojelulain 40§:ssä määritellyt edellytykset täyttyvät, on sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen otettava lapsi huostaan ja järjestettävä hänelle tarvittava sijaishuolto. Huostaanotto on viimesijainen keino turvata lapsen kasvua ja kehitystä.

Huostaanotosta päättää sosiaalitoimen johtava viranhaltia, jos asianosaiset eivät vastusta tehtävää päätöstä. Mikäli joku asianosaisista vastustaa huostaanottoa, päätöksen asiasta tekee Hämeenlinnan hallinto-oikeus.

Lapsen asiakkuus siirtyy huostaanoton vahvistamisen jälkeen avohuollosta sijaishuoltoon. Huostaanoton jälkeen vanhemmat säilyvät edelleen lapsen huoltajina ja he päättävät edelleen lapsen uskonnosta, kansallisuudesta ja nimestä.

Sijaishuoltopaikan valinnassa huomioidaan lapsen tarpeet ja hänen etunsa toteutuminen. Ennen lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle selvitetään, onko lapsen läheisverkostossa henkilö/henkilöitä, joka/jotka voivat huolehtia lapsen asumisesta ja hänen tarvitsemastaan huolenpidosta. Sijaishuolto kodin ulkopuolella voidaan järjestää perhehoitona tai lastensuojeluyksiköistä hankittavina palveluina.

Huostaanotto on voimassa toistaiseksi ja sen kestoa sekä tarvetta arvioidaan säännöllisesti asiakassuunnitelmaneuvotteluissa.

 

Yhteystiedot:

VIRRAT ja RUOVESI

Sosiaalityöntekijä
Suvi Niemi
044 715 1306

puhelinaika ma-pe klo 13-13.30

RUOVESI

Sosiaalityöntekijä
Virpi Annala-Suojanen
044 787 1321

Puhelinaika ma, ke ja pe klo 12-13