AIKUISSOSIAALITYÖ

Aikuissosiaalityössä työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaaja. Sosiaalityöntekijöihin ja sosiaaliohjaajaan voit olla yhteydessä silloin, kun tarvitset tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa arkielämän pulmatilanteissa. Syitä yhteydenottoon ovat esimerkiksi asunnottomuus, taloudelliset ongelmat, työllisyyden esteet ja muut elämän kriisitilanteet.

Aikuissosiaalityön tavoitteena on taloudellisen ja/tai sosiaalisen tuen antaminen sekä kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja elämäntilanteen edistäminen.

Sosiaaliohjauksessa on keskeistä palveluohjaus, joka tarkoittaa sosiaaliturvaetuuksien ja asiakkaan tarpeisiin vastaavien palveluiden yhteensovittamista.

Aikuissosiaalityössä tehdään tarvittaessa yhteistyötä te-toimiston, Kelan, kuntouttavan työtoiminnan, mielenterveystoimiston, päihdetyöntekijän ja muun terveydenhuollon kanssa

YHTEYDENOTTO SOSIAALIHUOLTOON TUEN TARPEEN ARVIOIMISEKSI

Sosiaalihuoltoasia tulee vireille hakemuksesta tai kun kunnan sosiaalihuollon työntekijä on saanut tietää mahdollisesti sosiaalipalvelujen tarpeessa olevasta henkilöstä. Yhteydenottopyynnön voi tehdä asiakas itse tai yhteistyötaho yhdessä asiakkaan kanssa. Yhteyttä voit ottaa alla mainittuihin numeroihin puhelimitse tai täyttämällä oheisen ilmoituksen ja palauttamalla sen alla mainittuun osoitteeseen.

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI

Kun sosiaalihuollon työntekijä on saanut tiedon sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, hänen on huolehdittava, että henkilön kiireellisen avun tarve arvioidaan välittömästi. Henkilöllä on oikeus saada palvelutarpeen arviointi, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta esimerkiksi palvelun tilapäisyyden vuoksi. Palveluiden tarvetta arvioidaan yhteistyössä asiakkaan kanssa ilman aiheetonta viivytystä tilanteen edellyttämässä laajuudessa. Tarvittaessa tehdään asiakkaan suostumuksella yhteistyötä muiden asiakkaan kanssa työskentelevien henkilöiden ja omaisten/läheisten kanssa.

 

VIRRAT

sosiaalityöntekijä
Salli Rintamäki
044 715 1246

sosiaalityöntekijä
Tuija Häll
(03) 485 1244

sosiaaliohjaaja
Taija Jokinen
044 715 1247

Virtain sosiaalitoimisto
Virtaintie 26
PL 85
34801 Virrat

 

RUOVESI

sosiaalityöntekijä
Katri Pellinen
044 787 1322

lapsiperheiden osalta
sosiaalityöntekijä
Virpi Annala-Suojanen
044 787 1321

 

Ruoveden sosiaalitoimisto
Ruovedentie 3
34600 Ruovesi