Rakennuslupa

Rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös rakennuksen oleellisiin korjaus- tai muutostöihin. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutos vaatii myös rakennusluvan.

Rakennushankkeen suunnittelijan tai luvan hakijan on hyvä ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Näin selvitetään mm. että hanke on kaavamääräysten mukainen, keitä naapureita tarvitsee kuulla, tai onko tarvetta muiden viranomaisten lausunnoille, suunnittelutarveratkaisulle tai poikkeamisluvalle. 

Lupamenettely eli aika hakemuksen jättämisestä lainvoimaiseen rakennus- tai toimenpidelupapäätökseen on ruuhka-aikana (kevät-kesä) noin 1-2 kuukautta.  Lupahakemuksen puutteellisuus pidentää käsittelyaikaa. Mikäli naapurien kuuleminen jätetään rakennusvalvonnan tehtäväksi luvan käsittelyaika pitenee 2-3 viikkoa. 

Rakennusluvan hakemiseen tarvittavat asiakirjat: 

Hakemuslomake 

Hakemuslomake yhtenä kappaleena ja asianmukaisesti täytettynä. Hakemukseen kaikkien kiinteistön omistajien allekirjoitus tai valtakirja. 

Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta 

Kopio luovutuskirjasta mikäli lainhuutoa ei ole vielä haettu. Mikäli rakennuspaikka on vuokrattu, kopio vuokrasopimuksesta. Vuokrasopimuksen liitteenä on oltava kartta johon vuokra-alue on merkitty. 

Karttaote 

Kaava-alueilla ote voimassa olevasta kaavakartasta määräyksineen. 

Pääpiirustukset  

Pätevän suunnittelijan laatimat ja allekirjoittamat asema-, pohja-,  leikkaus- ja julkisivupiirustukset kolmena sarjana. Asemapiirroksen mittakaava 1:500 tai 1:200. Pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustusten mittakaava 1:50 tai 1:100. 

Rakennushankeilmoitus RH1 

RH1-lomake jokaisesta rakennuksesta erikseen. Kaikki kohdat on täytettävä! Vakituiseen asuinkäyttöön tulevista rakennuksista on täytettävä lisäksi Huoneistotiedot RH2-lomake. Lomakkeiden täyttöohje löytyy täältä.

Naapurien kuuleminen 

Naapurien kuuleminen on tehtävä kirjallisesti. Pääsääntöisesti kuultavia ovat rakennuspaikan rajanaapurit. Rakennusvalvontatoimistosta voi tarkistaa keitä tulee kuulla. Naapurien kuulemisen voi jättää myös rakennusvalvonnan hoidettavaksi, jolloin siitä peritään taksassa määritelty maksu. 

Vastaava työnjohtaja 

Rakennus- tai toimenpideluvan vaativalle hankkeelle on aina nimettävä vastaava työnjohtaja. Työnjohtajan hakemuslomake voidaan toimittaa rakennusvalvontaan hyväksyttäväksi jo lupaa haettaessa, mutta kuitenkin viimeistään ennen rakennustyön aloittamista.  

Pääsuunnittelijan sitoumus  

Pääsuunnittelija vastaa rakennushankkeen suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta. Pääsuunnittelijan sitoumus vaaditaan vapaa-ajan asunnoissa, omakotitaloissa ja kaikissa muissa suuremmissa kohteissa. 

Ulkovärityssuunnitelma 

Ulkovärityssuunnitelma vaaditaan kaikista asemakaava-alueelle tulevista rakennuksista.  Lisäksi aina omakotitaloista, vapaa-ajan asunnoista ja ranta-alueelle tulevista rakennuksista. 

Energiatodistus ja –selvitys tai kokonaislämpöhäviölaskelma 

Uudisrakentamisessa vaaditaan pääsuunnittelijan allekirjoittama energiatodistus  ja –selvitys mm. omakotitaloille. Vapaa-ajan asunnolle, jossa on kokovuotiseen käyttöön suunniteltu lämmitysjärjestelmä ja jonka lämmitetty nettoala on yli 50 m2, vaaditaan kokonaislämpöhäviölaskelma.

Selvitys energiatehokkuuden parantamisesta

Selvitys vaaditaan mm. omakotitalon laajennuksen tai muiden rakennusluvan vaativien muutostöiden yhteydessä. Vapaa-ajan asunnon laajennuksen tai muutostöiden yhteydessä selvitys vaaditaan silloin kun rakennuksen pinta-ala on yli 50 m2 ja siihen on suunniteltu kokovuotiseen käyttöön tarkoitettu lämmitysjärjestelmä. Ympäristöministeriön asetus 4/13 löytyy täältä.

Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista

Vaaditaan uudisrakentamisessa vapaa-ajan asunnoista, omakotitaloista ja muista suuremmista kohteista.

Suunnitelma jätevesien käsittelyjärjestelmästä 

Pätevän suunnittelijan laatima jätevesisuunnitelma kolmena kappaleena. Mikäli rakennus liitetään kunnalliseen viemäriverkostoon, tulee tästä mainita rakennuslupahakemuksessa. Lisätietoa jätevesien puhdistamisesta löytyy täältä Jätevedet

Yhteisön hakiessa lupaa  

Kaupparekisteriote ja selvitys nimenkirjoitusoikeudesta. Mikäli hakija on asunto-osakeyhtiö, kiinteistöyhtiö tai yhdistys, tarvitaan pöytäkirjanote kokouksesta jossa kyseisen luvan hakemisesta on päätetty. 

Poikkeamislupapäätös 

Lainvoimaisuusleimalla varustettu poikkeamislupapäätös mikäli rakennusluvan myöntäminen edellyttää poikkeamislupaa. 

Maalämpöjärjestelmän rakentamistapaselostus 

Mikäli rakennukseen tulee maalämpö, hakemuksen liitteeksi maalämpöjärjestelmän rakentamistapaselostus –lomake. Mikäli lämmönkeruuputkisto upotetaan vesistöön täytetään sille tarkoitettu lomake.

Ohjeita rakennus- tai toimenpideluvan hakijalle (pdf)

Ohjeita rakennusluvan saaneille ja vastaaville työjohtajille (pdf)

Kaikki rakennusvalvonnan lomakkeet löytyvät täältä.

Rakennustarkastaja Hannu Huhtala, puh. 03 485 1252
Lupavalmistelija Anita Rautalahti, puh. 03 485 1251
S-posti etunimi.sukunimi(at)virrat.fi 

kahvimaja.jpg