Ajankohtaista

Haja-asutuksen jätevesisääntelyn kohtuullistaminen voimaan huhtikuussa 2017
Valtioneuvosto on 16.3.2017 hyväksynyt asetuksen, jolla haja-asutuksen jätevesien kiinteistökohtaista käsittelyä koskevan sääntelyn kohtuullistaminen ja selkeyttäminen saadaan kokonaisuudessaan valmiiksi.  Asetus tulee voimaan samanaikaisesti 3.4.2017 hajajätevesiä koskevan ympäristönsuojelulain muutoksen kanssa. Asetuksen keskeinen  muutos on sääntelyn yksityiskohtaisuudesta luopuminen. Lisätietoja Ympäristöministeriön verkkosivulta

Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisesta arvioinnista ( 300/2015) astui voimaan 1.4.2015
Lain mukaan rakennuksen omistajan on huolehdittava, että rakennuksen rakenteellinen turvallisuus on arvioitu viimeistään kahden tai neljän vuoden kuluttua lain voimaantulosta riippuen siitä, onko rakennuksen suunnittelusta, rakentamisesta ja rungon toimituksesta vastanneet toisistaan riippumattomat tai riippuvaiset  tahot.

Lakia sovelletaan ennen tämän lain voimaan tuloa rakennusluvan saaneeseen laajarunkoiseen rakennukseen, jota käytetään pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan urheilu-, virkistys- tai vapaa-ajan toimintaan, kaupan palvelujen tarjoamiseen tai muuhun kokoontumiseen taikka eläinsuojana ja joka lisäksi täyttää seuraavat tunnusmerkit:

1)    rakennuksessa on laajarunkoinen osa, jonka kerrosala jossain kerroksessa on vähintään 1000 m2; ja

2)    rakennuksen kattokannattajat ovat:
a)    tehdasvalmisteiset ja niiden jänneväli on vähintään 18 metriä; tai
b)    paikalla valmistetut ja niiden jänneväli on vähintään 15 metriä.

Lakia sovelletaan lisäksi ennen tämän lain voimaantuloa rakennusluvan saaneeseen maneesiin, jonka paikalla rakennettujen kattokannattajien jänneväli on vähintään 15 metriä tai tehtaassa valmistettujen kattokannattajien jänneväli on vähintään 18 metriä.

Lain mukaan 1 §:ssä tarkoitetun laajarunkoisen rakennuksen omistajan on huolehdittava, että  tässä laissa tarkoitettu pätevä asiantuntija arvioi rakennuksen laajarunkoisen osan keskeisten kantavien rakenteiden turvallisuuden.  Asiantuntijan pätevyydestä ja kelpoisuudesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 120 e §:ssä.

Asiantuntijan on arvioitava, onko rakennuksen kantavuuden kannalta keskeisissä rakenteissa vikoja tai puutteita, jotka voivat johtaa rakennuksen tai sen osan sortumiseen.

Asiantuntijan on annettava rakennuksen omistajalle todistus tekemästään arvioinnista.

Rakennuksen omistajan on esitettävä arviointitodistus sekä ajantasainen käyttö- ja huolto-ohje viranomaiselle tämän pyynnöstä.

Lisätietoa laista, lain soveltamisalasta tai lain ulkopuolelle jäävistä rakennuksista  sekä arviointiohjeista os. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150300

Rakentamisilmoitus Verohallinnolle
Kotitalouksien on ilmoitettava 1.7.2014 lähtien kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä tiedot Verohallinnolle. Tiedot on annettava ennen rakennustarkastajan tekemään käyttöönotto- tai loppukatselmusta. Verohallinnolta saatu todistus tietojen ilmoittamisesta on katselmuksessa luovutettava rakennustarkastajalle. Rakennustarkastaja on velvollinen ilmoittamaan Verohallintoon, jos todistusta ei ole esitetty. Lisätietoja ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen saa Verohallinnolta.

Tietoa yritysten ja yhteisöjen rakentamisilmoituksista Verohallinnolle 1.7.2014 alkaen löytyy täältä

Selvitys energiatehokkuuden parantamisesta
Selvitys on annettava 1.9.2013 lähtien mm. omakotitalon laajennuksen tai muiden rakennusluvan vaativien rakennustöiden yhteydessä.  Vapaa-ajan asunnon laajennuksen tai muutostöiden yhteydessä selvitys vaaditaan silloin kun rakennuksen pinta-ala on yli 50 m2 ja siihen on suunniteltu kokovuotiseen käyttöön tarkoitettu lämmitysjärjestelmä. Ympäristöministeriön asetus 4/13 löytyy täältä.