Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

 
 
 

Vesirakentaminen

Rantojen ruoppaukset, niitot ja laiturin rakentaminen

 
Ruoppaus Vesikasvien poisto ja niitto

Vesikasvit ovat keskeinen osa järviluontoa ja tärkeä vesieliöstön elinympäristö, lisäksi ne myös parantavat veden laatua. Järven rehevöitymisen vuoksi lisääntynyttä vesikasvillisuutta joudutaan kuitenkin usein niittämään tai muulla tavoin poistamaan virkistyskäyttömahdollisuuksien ja maisema-arvojen parantamiseksi. Tiheimpiä kasvustoja harventamalla voidaan myös parantaa veden virtausta sekä kohentaa kalaston ja linnuston elinolosuhteita.

Koneellisesta vesikasvien niitosta tai poistosta tulee ilmoittaa 30 vrk:ta ennen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ja vesialueen omistajalle. Laajaan vesikasvien niittoon saatetaan tarvita aluehallintoviraston lupa. Laajoja niittoja suunniteltaessa tulee niittokohteelta tehdä perusteellinen kasvillisuuskartoitus. Jos niittoja aiotaan tehdä suojelualueilla, ne tulee suunnitella viranomaisten kanssa yhteistyössä.

Laiturin rakentaminen
 
 
 

Sivua päivitetty: 27.12.2017