Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

 
 
 

Vesirakentaminen

Rantojen ruoppaukset, niitot ja laiturin rakentaminen

 
Ruoppaus

Ruoppauksella tarkoitetaan maa-aineksen ja lietteen koneellista poistamista vesialueen pohjasta. Vedenalaisen kallion louhinta ei ole ruoppausta, ja louhinta saattaa vaatia aluehallintoviraston (AVI) luvan.

Tilavuudeltaan yli 500 m3 ruoppaukselle tulee aina hakea lupa aluehallintovirastolta (AVI). Alle 500 m3 koneellisesta ruoppauksesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE) ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloitusajankohtaa. ELY-keskus ilmoittaa vastaanottaneensa ruoppausta koskevan ilmoituksen tai antaa lausunnon. ELY-keskus ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voivat antaa tarkempia ohjeita tai kehottaa ilmoittajaa hakemaan 30 vuorokauden kuluessa vesilain mukaista lupaa aluehallintovirastolta. Lupa vaaditaan, jos toimenpiteistä voi aiheutua haittaa esimerkiksi luonnolle ja kalakannoille. Esimerkiksi alle hehtaarin kokoisen luonnontilaisen kaltaisen lammen luonnontilan vaarantaminen on aina kiellettyä ilman aluehallintoviraston lupaa.

Ruoppaustoimenpiteet tulee aina suunnitella ja toteuttaa huolellisesti, jotta mahdollisilta ympäristöhaitoilta ja naapuririidoilta vältytään. Ruoppauksen toteuttaja on vastuussa hankkeen lainmukaisuudesta ja aiheuttamistaan haitallisista seurauksista. Oman rannan kunnostaminen tulee tehdä siten, että haittaa ympäristölle ja naapureille aiheutuu mahdollisimman vähän. Ruoppausmassat tulee sijoittaa sellaiseen paikkaan, etteivät ne pääse valumaan takaisin vesistöön esim. sateiden tai lumien sulamisen yhteydessä ja aallot eivät niitä huuhtele. Ruoppausmassoja ei saa läjittää siten, että niillä kasvatetaan rantatontin pinta-alaa. Luonnollista keskiveden mukaista rantaviivaa ei saa muuttaa. Ruoppauksen tai niiton teettäjä on aina vastuussa toimenpiteestä.

Samentumisen ja muiden ruoppauksesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi ruoppaustyö tulisi ajoittaa virkistyskäyttökauden ulkopuolelle. Pieniin ruoppauksiin syksy tai varhainen kevät sopivat hyvin, koska silloin vedenpinnat ovat järvissä yleensä alhaalla ja työ on helpompaa. Isommat ruoppaukset on suositeltavaa tehdä jään päältä, jolloin jää ja maapohja kantavat kaivumassojen kuljetuskaluston.

Vesikasvien poisto ja niitto Laiturin rakentaminen
 
 
 

Sivua päivitetty: 27.12.2017