Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

 
 

Rakennuslupa

Rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen on oltava rakennuslupa.  Rakennuslupa tarvitaan myös rakennuksen oleellisiin korjaus- tai  muutostöihin. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutos vaatii  myös rakennusluvan.

Rakennushankkeen suunnittelijan tai luvan hakijan on hyvä ottaa  yhteyttä rakennusvalvontaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Näin  selvitetään mm. että hanke on kaavamääräysten mukainen, keitä naapureita  tarvitsee kuulla, tai onko tarvetta muiden viranomaisten lausunnoille,  suunnittelutarveratkaisulle tai poikkeamisluvalle. 

Lupamenettely eli aika hakemuksen jättämisestä lainvoimaiseen  rakennus- tai toimenpidelupapäätökseen on ruuhka-aikana (kevät-kesä)  noin 1-2 kuukautta.  Lupahakemuksen puutteellisuus pidentää  käsittelyaikaa. Mikäli naapurien kuuleminen jätetään rakennusvalvonnan  tehtäväksi luvan käsittelyaika pitenee 2-3 viikkoa. 

Rakennusluvan hakemiseen tarvittavat asiakirjat: 

Hakemuslomake

Hakemuslomake yhtenä kappaleena ja asianmukaisesti täytettynä. Hakemukseen kaikkien kiinteistön omistajien allekirjoitus tai valtakirja. 

Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta

Kopio luovutuskirjasta mikäli lainhuutoa  ei ole vielä haettu. Mikäli rakennuspaikka on vuokrattu, kopio  vuokrasopimuksesta. Vuokrasopimuksen liitteenä on oltava kartta johon  vuokra-alue on merkitty. 

Karttaote

Kaava-alueilla ote voimassa olevasta kaavakartasta määräyksineen. 

Pääpiirustukset  

Pätevän suunnittelijan laatimat ja  allekirjoittamat asema-, pohja-,  leikkaus- ja julkisivupiirustukset  kolmena sarjana. Asemapiirroksen mittakaava 1:500 tai 1:200. Pohja-,  leikkaus- ja julkisivupiirustusten mittakaava 1:50 tai 1:100. 

Rakennushankeilmoitus RH1

RH1-lomake jokaisesta rakennuksesta erikseen. Kaikki kohdat on täytettävä!  Vakituiseen asuinkäyttöön tulevista rakennuksista on täytettävä lisäksi  Huoneistotiedot RH2-lomake. Lomakkeiden täyttöohje löytyy täältä.

Naapurien kuuleminen

Naapurien kuuleminen on tehtävä kirjallisesti. Pääsääntöisesti kuultavia ovat rakennuspaikan  rajanaapurit. Rakennusvalvontatoimistosta voi tarkistaa keitä tulee  kuulla. Naapurien kuulemisen voi jättää myös rakennusvalvonnan  hoidettavaksi, jolloin siitä peritään taksassa määritelty maksu. 

Vastaava työnjohtaja

Rakennus- tai toimenpideluvan vaativalle hankkeelle on aina nimettävä vastaava työnjohtaja. Työnjohtajan hakemuslomake voidaan toimittaa rakennusvalvontaan hyväksyttäväksi jo lupaa  haettaessa, mutta kuitenkin viimeistään ennen rakennustyön  aloittamista.  

Pääsuunnittelijan sitoumus  

Pääsuunnittelija vastaa rakennushankkeen suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta. Pääsuunnittelijan sitoumus vaaditaan vapaa-ajan asunnoissa, omakotitaloissa ja kaikissa muissa suuremmissa kohteissa. 

Ulkovärityssuunnitelma

Ulkovärityssuunnitelma  vaaditaan kaikista asemakaava-alueelle tulevista rakennuksista.   Lisäksi aina omakotitaloista, vapaa-ajan asunnoista ja ranta-alueelle  tulevista rakennuksista. 

KOSTEUDENHALLINTASelvitys

Kosteudenhallintaselvitys vaaditaan rakennusten uudisrakentamisessa, laajennuksissa sekä luvan vaativissa korjaus- ja muutostöissä. Selvityksen laajuus riippuu rakennushankkeen laadusta ja luonteesta. Ohje kosteudenhallinnan ohjausmenettelystä.

Energiatodistus ja –selvitys tai kokonaislämpöhäviölaskelma

Uudisrakentamisessa vaaditaan  pääsuunnittelijan allekirjoittama energiatodistus  ja –selvitys mm.  omakotitaloille. Vapaa-ajan asunnolle, jossa on kokovuotiseen käyttöön  suunniteltu lämmitysjärjestelmä ja jonka lämmitetty nettoala on yli 50  m2, vaaditaan kokonaislämpöhäviölaskelma.

Selvitys energiatehokkuuden parantamisesta

Selvitys vaaditaan mm. omakotitalon  laajennuksen tai muiden rakennusluvan vaativien muutostöiden yhteydessä.  Vapaa-ajan asunnon laajennuksen tai muutostöiden yhteydessä selvitys  vaaditaan silloin kun rakennuksen pinta-ala on yli 50 m2 ja siihen on  suunniteltu kokovuotiseen käyttöön tarkoitettu lämmitysjärjestelmä.  Ympäristöministeriön asetus 4/13 löytyy täältä.

Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista

Vaaditaan uudisrakentamisessa vapaa-ajan asunnoista, omakotitaloista ja muista suuremmista kohteista.

Suunnitelma jätevesien käsittelyjärjestelmästä

Pätevän suunnittelijan laatima  jätevesisuunnitelma kolmena kappaleena. Mikäli rakennus liitetään  kunnalliseen viemäriverkostoon, tulee tästä mainita  rakennuslupahakemuksessa. Lisätietoa jätevesien puhdistamisesta löytyy täältä  Jätevedet

Yhteisön hakiessa lupaa  

Kaupparekisteriote ja selvitys  nimenkirjoitusoikeudesta. Mikäli hakija on asunto-osakeyhtiö,  kiinteistöyhtiö tai yhdistys, tarvitaan pöytäkirjanote kokouksesta jossa  kyseisen luvan hakemisesta on päätetty. 

Poikkeamislupapäätös

Lainvoimaisuusleimalla varustettu poikkeamislupapäätös mikäli rakennusluvan myöntäminen edellyttää poikkeamislupaa. 

Maalämpöjärjestelmän rakentamistapaselostus

Mikäli rakennukseen tulee maalämpö, hakemuksen liitteeksi maalämpöjärjestelmän rakentamistapaselostus –lomake. Mikäli lämmönkeruuputkisto upotetaan vesistöön täytetään sille tarkoitettu lomake.


  • Kaikki rakennusvalvonnan lomakkeet löytyvät täältä.
 

Ota yhteyttä

Hannu Huhtala
Rakennustarkastaja
puh. 03 485 1252
hannu.huhtala@virrat.fi

Anita Rautalahti
Lupavalmistelija
puh. 03 485 1251
anita.rautalahti@virrat.fi

 
 
 

Sivua päivitetty: 31.01.2018